ระบบจัดการข้อมูลการอบรม Admin Management

เรื่อง  งานปัจฉิมนิเทศน์ 31 กรกฎาคม 2563

สายวิชาการ

บุคคลากร

More info

102 คน

จำนวนบุคคลากร

More info

0 คน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

More info

102 คน

จำนวนผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

More info

คณะจิตวิทยา

มา : 0 คน , ไม่มา : 11 คน , จากทั้งหมด : 11 คน

คณะพยาบาลศาสตร์

มา : 0 คน , ไม่มา : 59 คน , จากทั้งหมด : 59 คน

คณะกายภาพบำบัด

มา : 0 คน , ไม่มา : 20 คน , จากทั้งหมด : 20 คน

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

มา : 0 คน
ไม่มา : 12 คน
จากทั้งหมด : 12 คน