ระบบจัดการข้อมูลการอบรม Admin Management

เรื่อง  อบรมการใช้งาน Moodle3 (สำหรับอาจารย์คณะกายภาพบำบัด)

สายวิชาการ

บุคคลากร

More info

101 คน

จำนวนบุคคลากร

More info

4 คน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

More info

97 คน

จำนวนผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

More info

คณะจิตวิทยา

มา : 0 คน , ไม่มา : 11 คน , จากทั้งหมด : 11 คน

คณะพยาบาลศาสตร์

มา : 0 คน , ไม่มา : 60 คน , จากทั้งหมด : 60 คน

คณะกายภาพบำบัด

มา : 4 คน , ไม่มา : 14 คน , จากทั้งหมด : 18 คน

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

มา : 0 คน
ไม่มา : 12 คน
จากทั้งหมด : 12 คน