ระบบจัดการข้อมูลการอบรม Admin Management

เรื่อง  งานปัจฉิมนิเทศน์ 31 กรกฎาคม 2563

สายสนับสนุนวิชาการ

บุคคลากร

More info

135 คน

จำนวนบุคคลากร

More info

คน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

More info

135 คน

จำนวนผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

More info