ระบบจัดการข้อมูลการอบรม Admin Management

เรื่อง  อบรมการใช้งาน Moodle3 (สำหรับอาจารย์คณะกายภาพบำบัด)

สายสนับสนุนวิชาการ

บุคคลากร

More info

134 คน

จำนวนบุคคลากร

More info

1 คน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

More info

133 คน

จำนวนผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

More info