ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบุคคล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Version 2.0

จำนวนผู้ลาพักร้อนวันนี้ 2
ผู้ที่ลาพักร้อน 1% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 298 คน
จำนวนผู้ลาป่วยวันนี้ 0
ผู้ที่ลาพักร้อน 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 298 คน
จำนวนผู้ลากิจวันนี้ 0
ผู้ที่ลาพักร้อน 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 298 คน
จำนวนผู้ออกนอกสถานที่วันนี้ 0
ผู้ที่ออกนอกสถานที่ 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 298 คน

กระดานข่าว News

No. หัวข้อ วันที่ลงข้อมูล
1 COVID 19 นโยบายบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2563 17 กรกฎาคม 2563
2 COVID 19 แนวปฎิบัติการใช้อาคารสถานที่ 17 กรกฎาคม 2563
3 COVID 19 การปฎิบัติหน้าที่ระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 17 กรกฎาคม 2563

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง Order/Announcement/Regulations

No. หัวข้อ วันที่ลงข้อมูล
1 ประกาศวันหยุดตามประเพณี พ.ศ.2564 23 กรกฎาคม 2563
2 ประกาศวันหยุดตามประเพณี พ.ศ.2563 17 กรกฎาคม 2563
3 แนวปฎิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (ปรับปรุง 2562) 20 มีนาคม 2563
4 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เรื่องการกำหนดภาระงานของอาจารย์ 20 มีนาคม 2563
5 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เรื่องหลักเกณ์การพิจารณาทุนการศึกษา 20 มีนาคม 2563
6 ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ว่าด้วยหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติทางการเงินและพัสดุ พ.ศ.2559 20 มีนาคม 2563
7 ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555 20 มีนาคม 2563

บุคลากรที่เกิดในเดือนนี้ Birth of Month

เข้าร่วมกิจกรรม,อบรม

ชื่อเรื่อง : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 7)
วันที่ : 7 สิงหาคม 2563
เวลา : 9:00 - 17:00

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่