ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบุคคล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Version 2.0ระบบCheck In Out

No. วัน เวลา Check Point
จำนวนผู้ลาพักร้อนวันนี้ 17:26 0
ผู้ที่ลาพักร้อน 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 285 คน
จำนวนผู้ลาป่วยวันนี้ 0
ผู้ที่ลาพักร้อน 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 285 คน
จำนวนผู้ลากิจวันนี้ 0
ผู้ที่ลาพักร้อน 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 285 คน
จำนวนผู้ออกนอกสถานที่วันนี้ 0
ผู้ที่ออกนอกสถานที่ 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 285 คน

กระดานข่าว News

No. หัวข้อ วันที่ลงข้อมูล
1 COVID-19 แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 09 เมษายน 2564
2 COVID-19 ข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในการเข้าพื้นที่วิทยาลัยฯ 28 มกราคม 2564
3 COVID-19 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 03 มกราคม 2564
4 COVID-19 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ 14 ธันวาคม 2563
5 COVID-19 ข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ 14 สิงหาคม 2563
6 COVID 19 นโยบายบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2563 17 กรกฎาคม 2563
7 COVID 19 แนวปฎิบัติการใช้อาคารสถานที่ 17 กรกฎาคม 2563
8 COVID 19 การปฎิบัติหน้าที่ระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 17 กรกฎาคม 2563

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง Order/Announcement/Regulations

No. หัวข้อ วันที่ลงข้อมูล
1 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง การกำหนดรหัสหน่วยงานตามผังบริหารปัจจุบัน 22 มิถุนายน 2564
2 คำสั่งวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามพันธกิจ ข่าวใหม่ 18 มิถุนายน 2564
3 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง ผังโครงสร้างบริหาร ข่าวใหม่ 18 มิถุนายน 2564
4 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง วันหยุดตามประเพณีประจำปีพุทธศักราช 2565 ข่าวใหม่ 10 มิถุนายน 2564
5 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง มอบหมายงานของฝ่ายบริหาร ข่าวใหม่ 19 พฤษภาคม 2564
6 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง การกำหนดภาระงานของอาจารย์ พ.ศ. 2563 ข่าวใหม่ 25 มกราคม 2564
7 ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พ.ศ. 2563 ข่าวใหม่ 15 ธันวาคม 2563
8 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) ข่าวใหม่ 15 ธันวาคม 2563
9 ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 ข่าวใหม่ 14 ธันวาคม 2563
10 ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563 ข่าวใหม่ 14 ธันวาคม 2563
11 ระเบียบปฏิบัติโครงการเงินสะสม ข่าวใหม่ 31 สิงหาคม 2563
12 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง วงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พ.ศ.2563 ข่าวใหม่ 14 สิงหาคม 2563
13 ประกาศวันหยุดตามประเพณี พ.ศ.2564 ข่าวใหม่ 23 กรกฎาคม 2563
14 ประกาศวันหยุดตามประเพณี พ.ศ.2563 ข่าวใหม่ 17 กรกฎาคม 2563
15 แนวปฎิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (ปรับปรุง 2562) ข่าวใหม่ 20 มีนาคม 2563
16 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เรื่องหลักเกณ์การพิจารณาทุนการศึกษา ข่าวใหม่ 20 มีนาคม 2563
17 ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ว่าด้วยหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติทางการเงินและพัสดุ พ.ศ.2559 ข่าวใหม่ 20 มีนาคม 2563

วิธีปฎิบัติงาน (WI)

No. หัวข้อ วันที่ลงข้อมูล
1 WI เรื่องการขออรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม กรณีทันตกรรม ข่าวใหม่ 18 ธันวาคม 2563
2 WI เรื่องการขออบรมพัฒนา ข่าวใหม่ 13 พฤศจิกายน 2563
3 WI เรื่องการขอตรวจสอบคุณวุฒิ ข่าวใหม่ 13 พฤศจิกายน 2563
4 WI เรื่องการลาออก เลิกจ้าง ข่าวใหม่ 13 พฤศจิกายน 2563
5 WI เรื่องทุนการศึกษา ข่าวใหม่ 13 พฤศจิกายน 2563
6 WI เรื่องบุคลากรเกษียณอายุ ข่าวใหม่ 13 พฤศจิกายน 2563
7 WI เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรประจำ ข่าวใหม่ 28 สิงหาคม 2563
8 WI เรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ข่าวใหม่ 28 สิงหาคม 2563
9 WI เรื่องงานรางวัลปฏิบัติงานนาน ข่าวใหม่ 28 สิงหาคม 2563
10 WI เรื่องการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ ข่าวใหม่ 28 สิงหาคม 2563
11 WI เรื่องการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่า ข่าวใหม่ 28 สิงหาคม 2563
12 WI เรื่องการขออหนังสือรับรองการทำงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน ข่าวใหม่ 28 สิงหาคม 2563
13 WI เรื่องการจัดทำฐานข้อมูล ข่าวใหม่ 28 สิงหาคม 2563
14 Wi เรื่องการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข่าวใหม่ 28 สิงหาคม 2563
15 WI เรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี ข่าวใหม่ 28 สิงหาคม 2563
16 WI เรื่องการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี ข่าวใหม่ 28 สิงหาคม 2563
17 Wi เรื่องการประเมินผลทดลองงาน ข่าวใหม่ 28 สิงหาคม 2563
18 Wi เรื่องการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ข่าวใหม่ 28 สิงหาคม 2563

บุคลากรที่เกิดในเดือนนี้ Birth of Month

เข้าร่วมกิจกรรม,อบรม

ชื่อเรื่อง : ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ตามรอยนักวิจัยอาวุโส: KM การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่"
วันที่ : 24 มิถุนายน 2564
เวลา : 9:00 - 12:00

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่