คณะพยาบาลศาสตร์ Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100340 รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  อาจสันเที๊ยะ
Assoc. Prof.  Dr.Jintana  Artsanthia
คณบดี
2 User Avatar 100427 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี  สมจิตต์
Asst. Prof. Supawadee  Somchit
รองคณบดี
3 User Avatar 100198 ดร.มยุรา  นพพรพันธุ์
Dr.Mayura  Noppornpanth
รองคณบดี
4 User Avatar 100234 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารัตน์  วงศ์จุลชาติ
Asst. Prof. Sudarat  Vongchulachat
รองคณบดี
5 User Avatar 100468 อาจารย์ประภาพรรณ สุคนธจิตต์
Mrs.Prapapan  sukhonthachit
หัวหน้ากลุ่มวิชา
6 User Avatar 100257 อาจารย์รตา ศรีสอาด
Mrs.Rata  Srisa-art
หัวหน้ากลุ่มวิชา
7 User Avatar 100522 อาจารย์วัลลภา  กิตติมาสกุล
Ms.Wallapa  Kittimasakun
หัวหน้ากลุ่มวิชา
8 User Avatar 100469 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชกร  ธรรมนำศีล
Asst. Prof. Kotchakorn  Thamnamsin
หัวหน้ากลุ่มวิชา
9 User Avatar 100268 อาจารย์สุนีย์  อินทร์สิงห์
Ms.Sunee  Insing
หัวหน้ากลุ่มวิชา
10 User Avatar 100571 รองศาสตราจารย์ สุภาวดี  เครือโชติกุล
Assoc. Prof. Mrs.Supawadee  Kruachottikul
หัวหน้ากลุ่มวิชา
11 User Avatar 100416 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล  การุณงามพรรณ
Asst. Prof. Mongkol  Karoongamphan
อาจารย์
12 User Avatar 100426 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลพิชฌาย์  เวชรัชต์พิมล
Asst. Prof. Dr.Kulpicha  Vejrachpimol
อาจารย์
13 User Avatar 100467 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละเอียด  แจ่มจันทร์
Asst. Prof. Dr.Laiad  Jamjan
อาจารย์
14 User Avatar 100491 อาจารย์วรินธร  ดำรงรัตน์นุวงศ์
Ms.Warinthorn  Damrongratnuwong
อาจารย์
15 User Avatar 100508 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวรรณ  ธนุภาพรังสรรค์
Asst. Prof. Supawan  Tanuparbrungson
อาจารย์
16 User Avatar 100540 อาจารย์สุปราณี  น้อยตั้ง
Mrs.Supranee  Noitung
อาจารย์
17 User Avatar 100542 ดร.ปานตา  อภิรักษ์นภานนท์
Dr.Panta  Apiruknapanond
อาจารย์
18 User Avatar 100550 อาจารย์วาสนา รุ่งโรจน์วัฒนา
Mrs.Wassana  Rungrojwattana
อาจารย์
19 User Avatar 100574 อาจารย์นรินพร  วโรภาสตระกูล
Ms.Narinporn Waropastrakul
อาจารย์
20 User Avatar 100095 ดร.สุดารัตน์ สุวารี
Dr.Sudarat  Suvaree
อาจารย์
21 User Avatar 100596 อาจารย์ชยมน  ปัญญาวราคม
Ms.Chayamon Panyawarakom
อาจารย์
22 User Avatar 100415 รองศาสตราจารย์  สมพร ชินโนรส
Assoc. Prof. Somporn  Chinnoros
อาจารย์
23 User Avatar 100380 อาจารย์กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์
Ms.Kanjana Punyapet
อาจารย์
24 User Avatar 100276 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทรัพย์  ศรีนวลนัด
Asst. Prof. Ponsab Srinualnad
อาจารย์
25 User Avatar 100233 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วตะวัน  ศิริลักขณานันท์
Asst. Prof. Dr.Kaewtawan  Sirilakananun
อาจารย์
26 User Avatar 100231 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี  ละออปักษิณ
Asst. Prof. Dr.Suwannee  Laoopugsin
อาจารย์
27 User Avatar 100206 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  อนุสันติ
Asst. Prof. Dr.Suwanna  Anusanti
อาจารย์
28 User Avatar 100152 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกาวเดือน  โอดมี
Asst. Prof. Sakawduean  Oddme
อาจารย์
29 User Avatar 100135 อาจารย์กิติยา  สมุทรประดิษฐ์
Mrs.Kitiya  Samutpradit
อาจารย์
30 User Avatar 100076 รองศาสตราจารย์ ดร.มาลีวัล เลิศสาครศิริ
Assoc. Prof. Dr.Maleewan  Lertsakornsiri
อาจารย์
31 User Avatar 100668 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
Assoc. Prof. Dr.Oraphun Lueboonthavatchai
อาจารย์
32 User Avatar 100774 อาจารย์น้ำผึ้ง ปรัชญาคุณ
Ms.Numpueng Prachyakoon
อาจารย์
33 User Avatar 100658 อาจารย์ปาริฉัตร  กิตติมาสกุล
Ms.Prarichat Kittimasakun
อาจารย์
34 User Avatar 100459 อาจารย์วราภา  สิทธาภิรมย์
Mrs.Varapa  Sitthapirom
อาจารย์
35 User Avatar 9987 ดร.สมศรี (เซอร์เทเรซา)  สุเมธ
Dr.Somsri (Sr.Teresa) Sumet
อาจารย์
36 User Avatar 9985 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร (เซอร์มักดาเลนา) ดาวดี
Asst. Prof. Dr.Supaporn (Sr.Magdalena) Daodee
อาจารย์
37 User Avatar 9984 อาจารย์วนิดา (เซอร์มารีคาร์แมล) ศรีวรกุล
Ms.Wanida (Sr.Marie Carmel) Sriworakul
อาจารย์
38 User Avatar 9962 อาจารย์นารี (เซอร์มารีชาร์ลส) พิมพ์เบ้าธรรม
Ms.Naree (Sr.Marie Charles)  Pimboutam
อาจารย์
39 User Avatar 100776 อาจารย์แสงวรรณ ตั้งแสงสกุล
Ms.Saengwan Tungsaengsakul
อาจารย์
40 User Avatar 100617 อาจารย์กัณณิกา นวมโคกสูง
Ms.Kannika Numkoksung
อาจารย์
41 User Avatar 100773 อาจารย์พัชนี  ธรรมวัฒนานุกูล
Ms.Patchanee  Tamwattananugul
อาจารย์
42 User Avatar 100772 อาจารย์ประภาพร แซ่เตียว
Mrs.Prapaporn Saetiew
อาจารย์
43 User Avatar 100712 อาจารย์สุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์
Mrs.Sunan  Leeissarapong
อาจารย์
44 User Avatar 100627 อาจารย์ปราโมทย์ แซ่ตั๋น
Mr.Pramote Saetan
อาจารย์
45 User Avatar 100711 อาจารย์สิริลักษณ์ ภูมิศรีแก้ว
Ms.SiriLuk  Pomisrikeaw
อาจารย์
46 User Avatar 100763 อาจารย์พรทิพย์ จันทร์น้อม
Mrs.Porntip Channorm
อาจารย์
47 User Avatar 100725 รองศาสตราจารย์ พรศิริ พันธสี
Assoc. Prof. Pornsiri  Punthasee
อาจารย์
48 User Avatar 100726 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา พึ่งเสมา
Asst. Prof. Ratana Puengsema
อาจารย์
49 User Avatar 100730 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีย์ นฤมิตเลิศ
Asst. Prof. Juree Narumitlert
อาจารย์
50 User Avatar 100731 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ
Asst. Prof. Dr.Somnuk Sakunhongsophon
อาจารย์
51 User Avatar 100740 อาจารย์นัชพร ฤทธาปัญญา
Ms.Nutchaporn Ritthapanya
อาจารย์
52 User Avatar 100754 รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา ประจุศิลป
Associate Professor Dr. Dr.Gunyadar Prachusilpa
อาจารย์
53 User Avatar 100761 อาจารย์พิกุล เขื่อนคำ
Ms.Phikul  Khueankham
อาจารย์
54 User Avatar 100778 นางสาวลักษณ์ขนิษฐา อรัญกิตติภูมิ
Ms.Lukkhanidtha  Arunyakittiphoom
อาจารย์ผู้ช่วยสอน
55 User Avatar 100764 อาจารย์ศศิภา เหมประภา
Mrs.Sasipa Hemprapa
อาจารย์ผู้ช่วยสอน
56 User Avatar 100684 อาจารย์ชนัญชิดา สุขชนะโชติ
Ms.Chanunchida Sukchanachot
อาจารย์ผู้ช่วยสอน
57 User Avatar 100683 อาจารย์กัญญาณี หนูเอียด
Ms.Ganyanee Noo-iad
อาจารย์ผู้ช่วยสอน
58 User Avatar 100682 อาจารย์ชัยณรงค์ นาคเทศ
Mr.Chainarong Naktes
อาจารย์ผู้ช่วยสอน
59 User Avatar 100306 นางสาวณนิตา พิศเพลิน
Ms.Nanita  Pitplern
อาจารย์ผู้ช่วยสอน