งานทะเบียนและประมวลผล Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100308 นางสาวสมฤดี สิงห์ยะบุศย์
Ms.Somruedee  Singyabud
หัวหน้า
2 User Avatar 100650 นางสาวสุวกาญจน์ อินประดิษฐ
Ms.suwakan Inpradit
พนักงาน
3 User Avatar 100644 นางสาวอรัญญา โสภณพิจิตรไพศาล
Ms.Aranya Soponpejitpisal
พนักงาน
4 User Avatar 100417 นางสาวศิริวรรณ ล้ำพราย
Ms.Siriwan  Lampray
พนักงาน