งานวิจัยและนวัตกรรม Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100414 นางสาวอรวรรณ แพรสุวัฒน์ศิลป์
Ms.Orawan  Praesuwatsilp
พนักงาน
2 User Avatar 100435 ดร.อัชฌา  ชื่นบุญ
Dr.Athcha  Chuenboon
พนักงาน