งานแผนและงบประมาณ Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100307 นางรัชนี สุดเอียด
Mrs.Ratchanee  Sud-aied
หัวหน้า
2 User Avatar 100745 นางสาวมนัสนันท์ โรจนธรรมเจริญ
Ms.Manasanan  Rotjanathamjaroen
พนักงาน
3 User Avatar 100616 นางสาวสตรีรัตน์  เอี่ยมมโน
Mrs.Satrirat Aiammano
พนักงาน