งานวิทยบริการ Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100411 ดร.นารีรัตน์  กิติอาษา
Dr.Nareerat  Kitiarsa
หัวหน้า
2 User Avatar 100737 นางสาวดารารัตน์ แซ่เตียว
Ms.Dararat Saetiaw
พนักงาน
3 User Avatar 100692 นางสาวสุภาวดี ลักษณะโกศัลย์
Ms.Supawadee Luksanakosan
พนักงาน
4 User Avatar 100513 นางสาวสาธกา สามิภักดิ์
Ms.Sataka  Samiphak
พนักงาน
5 User Avatar 100265 นางสาวจิรพรรณทิพย์ กังสะดาน
Ms.Jirapantip  Kungsadan
พนักงาน
6 User Avatar 100248 นางสาวอัฐฐาพร นาบุญ
Atthaporn  Naboon
พนักงาน