งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100517 นายธัษชนน พลงาม
Mr.Tadchanon Polngam
หัวหน้า
2 User Avatar 100770 นายอนุชา อึ้งประเสริฐ
Mr.Anucha Oungprasert
พนักงาน
3 User Avatar 100735 นายกิตติธัช วิชัยรัตน์
Mr.Kittithuch  Wichairat
พนักงาน
4 User Avatar 100674 นายชัยพิพัฒน์ ช้างเผือกโสภณ
Mr.Chaipipat Changpueksophon
พนักงาน
5 User Avatar 100651 นายพิสุทธิ์  รัตนาฤทธิ์นนท์
Mr.Pisut Rattanaritnon
พนักงาน
6 User Avatar 100642 นางสาวประภัสสร สินคงอยู่
Ms.Prapussorn Sinkongyu
พนักงาน
7 User Avatar 100629 นางสาวดาริภา ภววงษ์ศักดิ์
Ms.Daripa Pavawongsak
พนักงาน
8 User Avatar 100558 นายสรศักดิ์ ศรีสะอาด
Mr.Sorasak  Srisaard
พนักงาน
9 User Avatar 100297 นางสาววิภารัตน์ มูลสาร
Ms.Wiparat  Munsan
พนักงาน