สำนักอธิการบดี Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 9966 นางสาวหทัยทิพย์ (เซอร์มาร์การิตา) กิจเจริญ
Ms.Hathaithip (Sr.Margarita) Kitcharoen
อธิการบดี
2 User Avatar 100771 ดร.กมลวรรณ (เซอร์คริสตอฟ) เภกะนันทน์
Dr.Kamolwan (Sr.Christophe) Bhekanan
ผู้ช่วยอธิการบดี
3 User Avatar 100668 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
Assoc. Prof. Dr.Oraphun Lueboonthavatchai
รองอธิการบดี
4 User Avatar 100197 ดร.นัยนา จันจิระสกุล
Dr.Naiyana  Janjirasakul
ผู้อำนวยการ
5 User Avatar 100500 นายกฤษณะ หนอสีหา
Mr.Kritsana  Nhoseha
พนักงาน
6 User Avatar 100637 นางสาวชมัยพร จ้อยชะรัด
Chamaiporn Joycharad
พนักงาน