สำนักอธิการบดี Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 9966 นางสาวเซอร์มาร์การิตา (หทัยทิพย์) กิจเจริญ
Mrs.Sr.magarita Kitjarean
อธิการิณี
2 User Avatar 100668 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
Assoc. Prof. Dr.Oraphun Lueboonthavatchai
รองอธิการบดี
3 User Avatar 100197 ดร.นัยนา จันจิระสกุล
Dr.Naiyana  Janjirasakul
ผู้อำนวยการ
4 User Avatar 100500 นายกฤษณะ หนอสีหา
Mr.Kritsana  Nhoseha
พนักงาน
5 User Avatar 100637 นางสาวชมัยพร จ้อยชะรัด
Chamaiporn Joycharad
พนักงาน