แผนกธุรการและสารบรรณ Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100227 นางสุพรรณี สกุลคช
Mrs.Supannee Sakulkot
หัวหน้า
2 User Avatar 100084 นางสุขใจ สุครีวก
Mrs.Sukjai  Sukrivok
พนักงาน
3 User Avatar 100691 นายกฤษดา สายเสมา
Mr.Krisda Saisema
พนักงาน
4 User Avatar 100650 นางสาวสุวกาญจน์ อินประดิษฐ
Mrs.suwakan Inpradit
พนักงาน
5 User Avatar 100499 นายจักรพันธุ์ จันธานี
Jakkapan  Juntanee
พนักงาน
6 User Avatar 100368 นางพงษ์ลัดดา ทรงถ้ำ
Mrs.Pongldda  Shong_Tham
พนักงาน
7 User Avatar 100381 นางสาวนวภัสภร พลอยบ้านแพ้ว
Ms.Nawapatporn  Ploybanphaew
พนักงาน
8 User Avatar 100673 นางสาวเสาวรส ฤกษ์ธานี
Ms.Saowarot  Roekthanee
พนักงาน
9 User Avatar 100706 นางสาวฐิติรัตน์ เดชสิทธิ์ธาวิน
Ms.Thitirat Detsitthawin
พนักงาน
10 User Avatar 100646 นางสาวเพลินทิพย์ หลวงราช
Ms.Phloenthip Luangrat
พนักงาน
11 User Avatar 100448 นางพิมพ์กานต์ นันทนิตติ
Mrs.Phimgarn  Nuntanitti
พนักงาน