งานบัญชีและสินทรัพย์ Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100679 นางสาวพลอยสุดา  ไทยเหียม
Mrs.Ploysuda Thaihiam
พนักงาน
2 User Avatar 100553 นางสาวสุธิดา  มานะกอบการ
Sutida  Manakobkarn
พนักงาน