งานอาคารสถานที่ Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100472 นายเชิดชัย มั่งมี
Mr.Cherdchai  mungmee
หัวหน้า
2 User Avatar 100681 นางสาวสมศิริ วงศ์วิวัฒน์ชัย
Ms.Somsiri Wongwiwatchai
พนักงาน
3 User Avatar 100253 นางสาวสุภาพร กลิ่นขจร
Mrs.Supaporn  Kinkajon
พนักงาน
4 User Avatar 100444 นางสาวลัดดาวัลย์ แซ่เตียว
Ms.Laddawan  Saetiew
พนักงาน
5 User Avatar 100478 นางสาวศศินิภา ทรงกลิ่น
Ms.Sasinipa Chongklin
พนักงาน
6 User Avatar 100528 นายแทน โซ อู 
Mr.THAN SOE OO 
พนักงาน
7 User Avatar 100530 นางสาวทัน ทัน ฮเต 
Ms.THAN THAN HTAY 
พนักงาน
8 User Avatar 100605 นางประยูร เฉี่อยทรัยพ์
Mrs.Prayu Choeysap
พนักงาน
9 User Avatar 100606 นายประสาน แห่งสูงเนิน
Mr.Prasan Haengsoongnern
พนักงาน
10 User Avatar 100635 นางสาวอนัญญา โตด้วง
Ms.Ananya Toduang
พนักงาน
11 User Avatar 100697 นางสาววาสนา น่วมรัสมี
Ms.Watsana Nuamratsami
พนักงาน
12 User Avatar 100713 นางสาววิไลรัตน์ ทะนุผล
Ms. Vilirat  Tanupol
พนักงาน
13 User Avatar 100718 นางสาวติน ติน โม
Ms.Tin Tin Moe 
พนักงาน
14 User Avatar 100734 นายภาสกร พูลสุข
Mr.Passakorn  Phunsuk
พนักงาน
15 User Avatar 100746 นางนพรัตน์ ปุริธรรมเม
Mrs.Noppharat  Purithamme
พนักงาน
16 User Avatar 100747 นายบุญทำ รักศึกษาการ
Mr.Buntham  Raksueksakarn
พนักงาน
17 User Avatar 100751 นางจารุวรรณ รุ่งสว่าง
Ms.Jaruwan  Rungsawang
พนักงาน