คณะจิตวิทยา Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100357 ดร.ชูเกียรติ จากใจชน
Dr.Chukiat  Chakchaichon
คณบดี
2 User Avatar 100348 อาจารย์จิราภรณ์  โภชกปริภัณฑ์
Ms.Jiraporn  Pochakaparipan
รองคณบดี
3 User Avatar 100611 ดร.ภัทรกร มุขศรีนาค
Dr.Phattarakorn Muksrinak
รองคณบดี
4 User Avatar 100612 อาจารย์กุลธิดา สีบัวบาน
Ms.Kulthida Seebuaban
รองคณบดี
5 User Avatar 100615 อาจารย์ส่องโสม พึ่งพงศ์
Ms.Songsom Phungpong
อาจารย์
6 User Avatar 100749 อาจารย์สุวัลลี สัตยาอภิธาน
Ms.Suvallee  ‎Sattayaapithan
อาจารย์
7 User Avatar 100300 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี สมกิตติกานนท์
Asst. Prof.  Dr.Punvadee  Somkittikanon
อาจารย์
8 User Avatar 100738 อาจารย์ชนิตา แดงอุดม
Ms.Chanita  Daeng-udom
อาจารย์
9 User Avatar 100395 อาจารย์ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์
Ms.Thirawarin  Bunyapipat
อาจารย์
10 User Avatar 100225 ดร.นงคราญ  วงษ์ศรี
Dr.Nongkran  Wongsri
อาจารย์
11 User Avatar 100396 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร
Assoc. Prof. Dr.Duangduen  Satraphat
อาจารย์