สำนักประกันคุณภาพและควบคุมภายใน Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100095 ดร.สุดารัตน์ สุวารี
Dr.Sudarat  Suvaree
ผู้อำนวยการ
2 User Avatar 100363 นาย ยลพักตร์ เหลี่ยมสมบัติ
Mr.Yonlapuk  Liamsombut
พนักงาน
3 User Avatar 100436 นางธัญญธร เหล่าประยูร
Mrs.Thanyathon Loaprayoon
พนักงาน