งานประกันคุณภาพ Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100611 ดร.ภัทรกร มุขศรีนาค
Dr.Phattarakorn Muksrinak
หัวหน้า
2 User Avatar 100436 นางธัญญธร เหล่าประยูร
Mrs.Thanyathon Loaprayoon
พนักงาน
3 User Avatar 100363 นาย ยลพักตร์ เหลี่ยมสมบัติ
Mr.Yonlapuk  Liamsombut
พนักงาน