สำนักงานสภาวิทยาลัย Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 9966 นางสาวหทัยทิพย์ (เซอร์มาร์การิตา) กิจเจริญ
Ms.Hathaithip (Sr.Margarita) Kitcharoen
อธิการบดี
2 User Avatar 100771 ดร.กมลวรรณ (เซอร์คริสตอฟ) เภกะนันทน์
Dr.Kamolwan (Sr.Christophe) Bhekanan
อธิการิณี
3 User Avatar 100668 รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
Assoc. Prof. Dr.Oraphun Lueboonthavatchai
รองอธิการบดี
4 User Avatar 100388 นางสาวสาริศ ยิ้มเยื้อน
Mrs.Sarit Yimyearn
พนักงาน