คณะกายภาพบำบัด Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100407 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์
Asst. Prof. Dr.Pakavalee  Poomsu-tat
คณบดี
2 User Avatar 100443 ดร.อุษา ครุครรชิต
Dr.Usa  Karukunchit
รองคณบดี
3 User Avatar 100512 ดร.รัตนาภรณ์  ซ้อนเปียยุง
Dr.Rattanaporn  Sonpeayung
รองคณบดี
4 User Avatar 100421 ดร.ทิชพร  สุขเกื้อ
Dr.Tichaporn  Sookkue
รองคณบดี
5 User Avatar 100628 อาจารย์ดวงฤดี สุวิวัฒนศิริกุล
Ms.Duangrudee Taworn
หัวหน้ากลุ่มวิชา
6 User Avatar 100586 อาจารย์วณิชชา คูวิบูลย์ศิลป์
Ms.Wanitcha Kuwiboonsilp
หัวหน้ากลุ่มวิชา
7 User Avatar 100645 ดร.กันยารัตน์ บำรุงสุข
Dr.Kanyaratana Bamrungsuk
หัวหน้ากลุ่มวิชา
8 User Avatar 100633 อาจารย์เขมภัค เจริญสุขศิริ
Mrs.Khemmapak Charoensuksiri
อาจารย์
9 User Avatar 100588 อาจารย์กรกมล  เจียวท่าไม้
Ms.Kornkamon Cheawthamai
อาจารย์
10 User Avatar 100482 อาจารย์ชาธิปัตย์  เครือพานิชย์
Ms.Chathipat  Kruapanich
อาจารย์
11 User Avatar 100531 อาจารย์วรวีร์  เต็มพร้อม
Ms.Varavee  Temprom
อาจารย์
12 User Avatar 100514 อาจารย์อักษิภา หงษ์อุเทน
Ms.Agsipa  Honguten
อาจารย์
13 User Avatar 100543 อาจารย์ระพีพรรณ  เทือกทักษ์
Ms.Rapeepun  Thungtak
อาจารย์
14 User Avatar 100584 อาจารย์ทศพร  สุดใจ
Mr.Tossaporn Sudjai
อาจารย์
15 User Avatar 100561 อาจารย์จินตนา บุตรกันหา
Ms.Jintana  Bootkunha
อาจารย์
16 User Avatar 100640 อาจารย์สุกัญญา กรีอินทอง
Sukanya Kreeinthong
อาจารย์
17 User Avatar 100532 อาจารย์จิตราพร  ศรีบุญเพ็ง
Ms.Jitraporn  Sriboonpeng
อาจารย์
18 User Avatar 100552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุธ  มงคล
Asst. Prof. Sarayoot  Mongkol
อาจารย์
19 User Avatar 100594 อาจารย์ชไมพร    แสงนนท์
Ms.Chamaiporn Sangnon
อาจารย์ผู้ช่วยสอน
20 User Avatar 100593 อาจารย์วลีรัตน์  สันสี
Ms.Waleerat Sansee
อาจารย์ผู้ช่วยสอน