สำนักวิชาการและบัณฑิตศึกษา Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100225 ดร.นงคราญ  วงษ์ศรี
Dr.Nongkran  Wongsri
ผู้อำนวยการ
2 User Avatar 100280 นางปัทม์ฐมา บุญประเสริฐ
Ms.Pathama  Boonprasert
พนักงาน