สำนักวิชาศึกษาทั่วไป Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100294 ดร.ชุติมา  แสงดารารัตน์
Dr.Chutima  Saengdararat
ผู้อำนวยการ
2 User Avatar 100082 อาจารย์ภาวดี  รามสิทธิ์
Ms.Pavadee  Ramsit
รองผู้อำนวยการ
3 User Avatar 100435 ดร.อัชฌา  ชื่นบุญ
Dr.Athcha  Chuenboon
รองผู้อำนวยการ
4 User Avatar 100352 ดร.พิศุลี  สร้อยโมรี
Dr.Phisulee  Sroimori
หัวหน้ากลุ่มวิชา
5 User Avatar 100769 อาจารย์นุชนาฏ วัฒนศิริ
Ms.Nootchanart  Wattanasiri
อาจารย์
6 User Avatar 100768 อาจารย์ณัทสกลพัชร  เชาว์วรศิษฐ์
Mr.Nutsakolpach Chouvorrasista
อาจารย์
7 User Avatar 100490 อาจารย์ชาริโต้ ครู้ส
Ms.Charito  R.Cruz
อาจารย์
8 User Avatar 100429 อาจารย์ศราวุธ  มั่งสูงเนิน
Mr.Sarawut Mungsoongnern
อาจารย์
9 User Avatar 100207 อาจารย์ศรีสมร  สินทับ
Ms.Srisamorn  Sintub
อาจารย์
10 User Avatar 100775 อาจารย์รัตนภัทร (เซอร์อักเนสเซ) วงษ์ยรรยง
Ms.Ratanaphat (Sr.Agnese) Wongyunyong
อาจารย์
11 User Avatar 100411 ดร.นารีรัตน์  กิติอาษา
Dr.Nareerat  Kitiarsa
อาจารย์
12 User Avatar 100197 ดร.นัยนา จันจิระสกุล
Dr.Naiyana  Janjirasakul
อาจารย์