งานแนะแนวการศึกษา Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100775 อาจารย์รัตนภัทร (เซอร์อักเนสเซ) วงษ์ยรรยง
Ms.Ratanaphat (Sr.Agnese) Wongyunyong
หัวหน้า
2 User Avatar 100494 นางสาวธิดาภรณ์ เท้าไธสง
Ms.Thidaporn  Thaothaisong
พนักงาน