งานทรัพยากรบุคคล Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100662 นางสาวกันต์สุดา จันทร์แจ่ม
Ms.Kansuda Chanchaem
รักษาการ
2 User Avatar 100780 นางสาวพิชชาภา บัวก้านทอง
Ms.Pitchapa Buakanthong
พนักงาน