แผนกทรัพยากรบุคคล Preview Group

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 User Avatar 100580 นางสาวสุกัญญา รุจิประภากุล
Ms.Suganya Rujiprapharkul
หัวหน้า
2 User Avatar 100744 นางสาวเทวิกา แปลงศรี
Ms.Teavika Plangsre
พนักงาน