ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบุคคล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Version 2.0ระบบCheck In Out

No. วัน เวลา Check Point
จำนวนผู้ลาพักร้อนวันนี้ 23:40 0
ผู้ที่ลาพักร้อน 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 295 คน
จำนวนผู้ลาป่วยวันนี้ 0
ผู้ที่ลาพักร้อน 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 295 คน
จำนวนผู้ลากิจวันนี้ 0
ผู้ที่ลาพักร้อน 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 295 คน
จำนวนผู้ออกนอกสถานที่วันนี้ 0
ผู้ที่ออกนอกสถานที่ 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 295 คน

กระดานข่าว News

No. หัวข้อ วันที่ลงข้อมูล
1 COVID-19 แนวปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) 19 เมษายน 2565
2 COVID-19 แนวปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโรค COVID-19 07 เมษายน 2565
3 COVID-19 แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 09 เมษายน 2564
4 COVID-19 ข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในการเข้าพื้นที่วิทยาลัยฯ 28 มกราคม 2564
5 COVID-19 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 03 มกราคม 2564
6 COVID-19 ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ 14 ธันวาคม 2563
7 COVID-19 ข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ 14 สิงหาคม 2563
8 COVID 19 นโยบายบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2563 17 กรกฎาคม 2563
9 COVID 19 แนวปฎิบัติการใช้อาคารสถานที่ 17 กรกฎาคม 2563
10 COVID 19 การปฎิบัติหน้าที่ระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 17 กรกฎาคม 2563

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง Order/Announcement/Regulations

No. หัวข้อ วันที่ลงข้อมูล
1 ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 06 พฤษภาคม 2565
2 คุณลักษณะพนักงานที่พึงประสงค์ 06 พฤษภาคม 2565
3 คุณลักษณะอาจารย์ที่พึงประสงค์ 29 เมษายน 2565
4 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง วันหยุดตามประเพณีประจำปีพุทธศักราช 2566 17 มีนาคม 2565
5 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง การกำหนดรหัสหน่วยงานตามผังบริหารปัจจุบัน 22 มิถุนายน 2564
6 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง ผังโครงสร้างบริหาร 18 มิถุนายน 2564
7 คำสั่งวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตามพันธกิจ 18 มิถุนายน 2564
8 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง วันหยุดตามประเพณีประจำปีพุทธศักราช 2565 10 มิถุนายน 2564
9 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง มอบหมายงานของฝ่ายบริหาร 19 พฤษภาคม 2564
10 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง การกำหนดภาระงานของอาจารย์ พ.ศ. 2563 25 มกราคม 2564
11 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) 15 ธันวาคม 2563
12 ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พ.ศ. 2563 15 ธันวาคม 2563
13 ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 14 ธันวาคม 2563
14 ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563 14 ธันวาคม 2563
15 ระเบียบปฏิบัติโครงการเงินสะสม 31 สิงหาคม 2563
16 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง วงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พ.ศ.2563 14 สิงหาคม 2563
17 ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ว่าด้วยหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติทางการเงินและพัสดุ พ.ศ.2559 20 มีนาคม 2563
18 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เรื่องหลักเกณ์การพิจารณาทุนการศึกษา 20 มีนาคม 2563
19 แนวปฎิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (ปรับปรุง 2562) 20 มีนาคม 2563

วิธีปฎิบัติงาน (WI)

No. หัวข้อ วันที่ลงข้อมูล
1 WI เรื่องการขออรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม กรณีทันตกรรม 18 ธันวาคม 2563
2 WI เรื่องการขอตรวจสอบคุณวุฒิ 13 พฤศจิกายน 2563
3 WI เรื่องบุคลากรเกษียณอายุ 13 พฤศจิกายน 2563
4 WI เรื่องทุนการศึกษา 13 พฤศจิกายน 2563
5 WI เรื่องการลาออก เลิกจ้าง 13 พฤศจิกายน 2563
6 WI เรื่องการขออบรมพัฒนา 13 พฤศจิกายน 2563
7 WI เรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 28 สิงหาคม 2563
8 WI เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรประจำ 28 สิงหาคม 2563
9 WI เรื่องงานรางวัลปฏิบัติงานนาน 28 สิงหาคม 2563
10 WI เรื่องการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ 28 สิงหาคม 2563
11 WI เรื่องการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่า 28 สิงหาคม 2563
12 WI เรื่องการขออหนังสือรับรองการทำงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน 28 สิงหาคม 2563
13 WI เรื่องการจัดทำฐานข้อมูล 28 สิงหาคม 2563
14 Wi เรื่องการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 สิงหาคม 2563
15 WI เรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี 28 สิงหาคม 2563
16 WI เรื่องการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 28 สิงหาคม 2563
17 Wi เรื่องการประเมินผลทดลองงาน 28 สิงหาคม 2563
18 Wi เรื่องการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 28 สิงหาคม 2563

บุคลากรที่เกิดในเดือนนี้ Birth of Month

ข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรม,อบรม

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่