ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบุคคล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Version 2.0

ระบบCheck In Out

No. วัน เวลา Check Point
Check Out 27 พฤศจิกายน 2563 12:19
จำนวนผู้ลาพักร้อนวันนี้ 14:40 4
ผู้ที่ลาพักร้อน 1% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 299 คน
จำนวนผู้ลาป่วยวันนี้ 1
ผู้ที่ลาพักร้อน 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 299 คน
จำนวนผู้ลากิจวันนี้ 0
ผู้ที่ลาพักร้อน 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 299 คน
จำนวนผู้ออกนอกสถานที่วันนี้ 0
ผู้ที่ออกนอกสถานที่ 0% จากบุคลากรทั้งหมด 100% หรือ จำนวน 299 คน

กระดานข่าว News

No. หัวข้อ วันที่ลงข้อมูล
1 COVID-19 ข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ 14 สิงหาคม 2563
2 COVID 19 นโยบายบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2563 17 กรกฎาคม 2563
3 COVID 19 แนวปฎิบัติการใช้อาคารสถานที่ 17 กรกฎาคม 2563
4 COVID 19 การปฎิบัติหน้าที่ระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 17 กรกฎาคม 2563

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง Order/Announcement/Regulations

No. หัวข้อ วันที่ลงข้อมูล
1 ระเบียบปฏิบัติโครงการเงินสะสม 31 สิงหาคม 2563
2 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เรื่อง วงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พ.ศ.2563 14 สิงหาคม 2563
3 ประกาศวันหยุดตามประเพณี พ.ศ.2564 23 กรกฎาคม 2563
4 ประกาศวันหยุดตามประเพณี พ.ศ.2563 17 กรกฎาคม 2563
5 แนวปฎิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (ปรับปรุง 2562) 20 มีนาคม 2563
6 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เรื่องการกำหนดภาระงานของอาจารย์ 20 มีนาคม 2563
7 ประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์เรื่องหลักเกณ์การพิจารณาทุนการศึกษา 20 มีนาคม 2563
8 ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ว่าด้วยหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติทางการเงินและพัสดุ พ.ศ.2559 20 มีนาคม 2563
9 ข้อบังคับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555 20 มีนาคม 2563

วิธีปฎิบัติงาน (WI)

No. หัวข้อ วันที่ลงข้อมูล
1 WI เรื่องการขออบรมพัฒนา 13 พฤศจิกายน 2563
2 WI เรื่องการขอตรวจสอบคุณวุฒิ 13 พฤศจิกายน 2563
3 WI เรื่องการลาออก เลิกจ้าง 13 พฤศจิกายน 2563
4 WI เรื่องทุนการศึกษา 13 พฤศจิกายน 2563
5 WI เรื่องบุคลากรเกษียณอายุ 13 พฤศจิกายน 2563
6 WI เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรประจำ 28 สิงหาคม 2563
7 WI เรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 28 สิงหาคม 2563
8 WI เรื่องงานรางวัลปฏิบัติงานนาน 28 สิงหาคม 2563
9 WI เรื่องการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ 28 สิงหาคม 2563
10 WI เรื่องการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่า 28 สิงหาคม 2563
11 WI เรื่องการขออรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันคุณภาพ กรณีทันตกรรม 28 สิงหาคม 2563
12 WI เรื่องการขออหนังสือรับรองการทำงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน 28 สิงหาคม 2563
13 WI เรื่องการจัดทำฐานข้อมูล 28 สิงหาคม 2563
14 Wi เรื่องการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 สิงหาคม 2563
15 WI เรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี 28 สิงหาคม 2563
16 WI เรื่องการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 28 สิงหาคม 2563
17 Wi เรื่องการประเมินผลทดลองงาน 28 สิงหาคม 2563
18 Wi เรื่องการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 28 สิงหาคม 2563

บุคลากรที่เกิดในเดือนนี้ Birth of Month

เข้าร่วมกิจกรรม,อบรม

ชื่อเรื่อง : พิธีก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลปี 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบบ่าย)
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 13:00 - 15:00

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

จัดการข้อมูลส่วนของร่วมงานกับเรา