รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานปัจฉิมนิเทศน์ 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งหมด 107 คน

คณะพยาบาลศาสตร์
ชั้นปีที่ 1
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
ไม่มีนักศึกษาเข้าร่วม
ชั้นปีที่ 2
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
ไม่มีนักศึกษาเข้าร่วม
ชั้นปีที่ 3
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
ไม่มีนักศึกษาเข้าร่วม
ชั้นปีที่ 4
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 160101003    นางสาวกัญญารัตน์ จูหงี
2 160101007    นางสาวเกศินี ครบกลาง
3 160101008    นางสาวขวัญชนก จุณณวัตต์
4 160101009    นางสาวขวัญรวี จิตต์ประเสริฐ
5 160101013    นางสาวจันทรัตน์ ช้อยอนุรักษ์
6 160101017    นางสาวจิรัฐิติกาล โพนทอง
7 160101018    นางสาวจิราภรณ์ พรหมมา
8 160101021    นางสาวชวิศา ฐิติวรภัทร
9 160101026    นางสาวธัญญามณี เทพคำอ้าย
10 160101028    นางสาวธิดารัตน์ วงค์ชัย
11 160101029    นางสาวนงนภัทร วงศ์สิทธิ์
12 160101032    นางสาวนภัสสร ว่องวิทย์
13 160101033    นางสาวน้ำทิพย์ ไชยสัจ
14 160101036    นางสาวนุชนารถ สรรพโภชน์
15 160101037    นางสาวเบญญาภา ยาธงไชย
16 160101038    นางสาวประภาวรรณ อรรคสูรย์
17 160101040    นางสาวปัณฑารีย์ จันระมาด
18 160101042    นางสาวพรทิพย์ วิรัตนาโชค
19 160101043    นางสาวพรรณิภา เกตแก้ว
20 160101044    นางสาวพริศรา เหล่าอริยบุคคล
21 160101046    นางสาวพัชรพร ไทยสนธิ
22 160101047    นางสาวพัชรี มะลิซ้อน
23 160101049    นางสาวเพชรินทร์ เหลือมพล
24 160101053    นางสาวภาวิณี สิงห์แก้ว
25 160101056    นางสาวรวิมล กลีบกมล
26 160101057    นางสาวรัตติกาล แสนเฮือง
27 160101063    นางสาวศวิตา อินทอง
28 160101065    นางสาวศุภาวรรณ ฝัดวิเศษ
29 160101068    นางสาวสมจินตนา นาคปราการ
30 160101069    นางสาวสรวรรณ อินประดิษฐ
31 160101070    นางสาวสรัลรัตน์ สินทับ
32 160101071    นางสาวสาวิตรี มงคล
33 160101075    นางสาวสุพิตรา ไชยเสน
34 160101076    นางสาวสุภาพร ลอสา
35 160101077    นางสาวหทัยชนก แสงแก้ว
36 160101079    นางสาวอรทัย มอพ้อง
37 160101080    นางสาวอรนิศา บัวอิ่น
38 160101081    นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์วง
39 160101082    นางสาวอริษา อิสระพัฒนากุล
40 160101084    นางสาวอัยวี บุตรน้ำเพชร
41 160101085    นางสาวอารีย์ ดอยบรรเจิด
42 160101086    นางสาวอารียา นิธิธนาบวร
43 160101087    นางสาวกฤตพร ขนุนใหญ่
44 160101088    นางสาวกุลธิดา ช่วยลือไทย
45 160101089    นางสาวขนิษฐา แสนอามาตย์
46 160101090    นางสาวขนิษฐา วรรณพัฒน์
47 160101091    นางสาวจริยา องค์จะโป๊ะ
48 160101093    นางสาวชมพูนุท ชูเด่น
49 160101094    นางสาวชัญญาณัฏฐ์ ไชยจริม
50 160101097    นางสาวณัฐฌา พงษ์วัน
51 160101099    นางสาวธิดาพร พันชนะ
52 160101100    นางสาวธิดารัตน์ ทับสุข
53 160101103    นางสาวนิติมา แกมเพ็ชร
54 160101104    นางสาวนุชษรินทร์ ทวดอาจ
55 160101105    นางสาวบุญนาง กิรัมย์
56 160101107    นางสาวผไทมาส บุญเม่น
57 160101108    นางสาวพชรพรรณ โพธิ์ชัยทอง
58 160101110    นางสาวภิญญาดา โพธิจักร
59 160101111    นางสาวรวินท์นิภา ดวงมาลา
60 160101112    นางสาววิภาดา ผ่านอ้น
61 160101114    นางสาวสุจิตตรา กระจ่างจิต
62 160101115    นางสาวสุดารัตน์ ปากวิเศษ
63 160101116    นางสาวสุวดี สีม่วง
64 160101118    นางสาวอารยา มิ่งจันทึก
65 160101119    นางสาวอารยา ท้าวเงิน
66 160101120    นางสาวอาริยา อินตาวิน
67 160101123    นางสาวกัลยรัตน์ แก้วเคน
68 160101124    นางสาวกัลยา พลอยกระโทก
69 160101125    นางสาวกิ่งฟ้า รัตนเถรา
70 160101126    นางสาวจินตนา ปางท้องทุ่ง
71 160101128    นางสาวจิราพร ใกล้การค้า
72 160101129    นางสาวจุฑาทิพย์ ทองคำชู
73 160101130    นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วมณี
74 160101132    นางสาวชัญญานุช ศรีถาน
75 160101135    นางสาวณัฐวดี กองแก้ว
76 160101136    นางสาวธนัชภรณ์ ขันคำนันต๊ะ
77 160101138    นางสาวนันทิตา อ่อนเงิน
78 160101139    นางสาวเบญญา ชราศรี
79 160101140    นางสาวปราณี แซ่หวัง
80 160101141    นางสาวปวีณอร วามะลุน
81 160101142    นางสาวปิยนาฎ คำสูง
82 160101143    นางสาวผกากรอง ชูทอง
83 160101145    นางสาวพัชซียะห์ สะมะแอ
84 160101146    นางสาวพัชรี อ่ำทอง
85 160101147    นางสาวพิชญาภา พิกุล
86 160101148    นางสาวภัทรวดี แก้ววังปา
87 160101149    นางสาวมธุรส แสงคำ
88 160101150    นางสาวรติมา คำพิทักษ์
89 160101151    นางสาวรัชนีกร คำเสียง
90 160101152    นางสาวรับพรรษา ล้อมพรม
91 160101153    นางสาวรุ่งดารา ประทุมชัย
92 160101154    นางสาวลภัสปวีณ์ วิชิตสกุลชัย
93 160101155    นางสาวลลิตา ว่องไว
94 160101156    นางสาววนัสนันท์ สุโชคชัยกุล
95 160101158    นางสาววลัยพรรณ แข้งแข
96 160101160    นางสาวศิริขวัญ กอนสุข
97 160101162    นางสาวสุปรีญา เชาว์วันกลาง
98 160101163    นางสาวอภิญญา ดุงศรีแก้ว
99 160101164    นางสาวอภิญญา ปั่นเทพ
100 160101166    นางสาวอริสา พันธ์ใหญ่
101 160101167    นางสาวอาทิตยา แสงลีพิศิษฐ์
102 160101169    นางสาวเพชรลดา นาคีสินธุ์
103 160101171    นางสาวณัฐณิชา ติลบาล
104 160101172    นางสาวอรอนงค์ อนันตวุฒานุรักษ์
105 160101173    นางสาวณฐพัชร์ เสงี่ยมศักดิ์
106 160101174    นางสาวสิราวรรณ สืบสุข
107 160101001    นางสาวกนกวรรณ ทิมอุบล