รายชื่อผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม งานปัจฉิมนิเทศน์ 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งหมด 1047 คน

คณะพยาบาลศาสตร์
ชั้นปีที่ 1
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 200101001    นางสาวกนกวรรณ ลาขุนทด
2 200101002    นางสาวกาญจนภา คำไพ
3 200101003    นางสาวเกศแก้ว การุณ
4 200101004    นางสาวเกษราภรณ์ เตโม
5 200101005    นางสาวจันทราทิพย์ ดีเลิศประดิษฐ์
6 200101006    นางสาวฉันสลี แซ่สง
7 200101007    นางสาวชลาลัย ดาวประกายสี
8 200101008    นางสาวชัญญานุช กุนานวล
9 200101009    นางสาวชัญญานุช บุญลือ
10 200101010    นางสาวโชติกา กองทองนอก
11 200101011    นางสาวเฌอมาลย์ โชคชัยวรรัตน์
12 200101012    นางสาวญาณวรรณ บุตรดี
13 200101013    นางสาวญาณิศา จุ้ยสื่อ
14 200101014    นางสาวณัฐฐิญา หาญปิน
15 200101015    นางสาวทัศนีย์ บุพผาสุวรรณ์
16 200101016    นางสาวทิพรัตน์ บงแก้ว
17 200101017    นายธนากร ไชยโคตร
18 200101018    นางสาวธันยรินทร์ เทพวงค์
19 200101019    นางสาวนารีรัตน์ โสวันทา
20 200101020    นางสาวบุญประภา อ้อมแก้ว
21 200101021    นางสาวบุษกร ฤทธิ์ชัยเจริญ
22 200101022    นางสาวพรรณนิษา ศรีทับทิม
23 200101023    นางสาวพัชรินทร์ มหามาตย์
24 200101024    นายพันธกานต์ ปั้นทอง
25 200101025    นางสาวมิตา พิทยาพรชัย
26 200101026    นางสาวยุภาวดี เข็มขันธ์
27 200101027    นางสาวรัชนีพร ก๋องน้อย
28 200101028    นางสาวรัชริน พรมประเสริฐ
29 200101029    นางสาววชิราภรณ์ ประทุมชุมภู
30 200101030    นางสาววราภรณ์ จันทร์สม
31 200101031    นางสาวศิริกัญญา ประสานทรัพย์
32 200101032    นางสาวสาวิตรี แซ่ว้าง
33 200101033    นางสาวอริญชยา พิมลนาถเกษรา
34 200101034    นางสาวอลิศา ศรีลักษณ์
35 200101035    นางสาวอัสรีนา จิตรสวาท
36 200101036    นางสาวอุทุมพร ปัดชา
37 200101038    นางสาวกัลยาณี ชาติศรี
38 200101039    นางสาวกาญจนาพร บุญมีได้
39 200101040    นางสาวกุลธิดา ประสพสมบัติ
40 200101041    นางสาวจารุวรรณ ถิ่นวัลย์
41 200101042    นางสาวจุฑาทิพย์ น้อยศรี
42 200101043    นางสาวฉัตรสุดา กิจเจริญ
43 200101044    นางสาวชมพูนท สว่างธรรมคีรี
44 200101045    นางสาวชไมพร สอนพรม
45 200101046    นางสาวณัฐชญา นาคทองหลาง
46 200101048    นางสาวนฤมล อำพินธ์
47 200101049    นางสาวปนัดดา เมฆอรุณ
48 200101050    นางสาวมนทิรา เนียมน้อย
49 200101051    นางสาววัชรากร เพ็ชรวิเศษ
50 200101052    นางสาวศุจีภรณ์ สุระคำ
51 200101053    นางสาวสาวิตรี อุปทุม
52 200101054    นางสาวโสภิณ สิมชาติ
53 200101055    นางสาวอภิชญา เอกเลิศ
54 200101056    นางสาวอัจฉริยา จันลิ
55 200101057    นางสาวอารียา จำเริญชลาศัย
56 200101058    นางสาวอารีรัตน์ ดาวสุข
57 200101060    นางสาวจันทิรา ฐิติศักดิ์เสรี
58 200101061    นางสาวจิตสุภา อโนราช
59 200101062    นางสาวจิราภรณ์ เอี่ยมประโคน
60 200101063    นางสาวชลธิชา เทพบุตร
61 200101065    นางสาวณัฐวดี โพธิ์เนียม
62 200101066    นางสาวณัฐวรรณ เกิดมาลัย
63 200101067    นางสาวดวงฤทัย ปัญญาไว
64 200101068    นางสาวธนพร จันทร์พล
65 200101069    นางสาวธัญญาพร ไปพบ
66 200101070    นางสาวธิดาพร กุนุ
67 200101071    นางสาวนันทนา อ้อมนอก
68 200101072    นางสาวนิชาภัทร อุดมพรวิรัตน์
69 200101073    นางสาวปัญจารีย์ วิทยลาภา
70 200101074    นางสาวปัญญารัตน์ ใหลทา
71 200101075    นางสาวป่านหทัย หงษ์ทอง
72 200101076    นางสาวปาริชาต ไชยโคตร
73 200101077    นายปิยพล เกษานุช
74 200101078    นางสาวปิยะฉัตร บุพศิริ
75 200101079    นางสาวปียฉัตร ทองเกิด
76 200101080    นางสาวพรรณิภา วงษาชัย
77 200101081    นางสาวพัชราภรณ์ สายสีแก้ว
78 200101082    นางสาวพัชราภรณ์ อิ่มศรี
79 200101083    นางสาวพิมสิริ เอื้อพัฒนาพานิชย์
80 200101084    นางสาวแพรไหม อ้อยรักษา
81 200101085    นางสาวภควดี บุญปกครอง
82 200101086    นางสาวภัทรานิษฐ์ สังฆราม
83 200101087    นางสาวรัชนีกร เตชะสืบ
84 200101088    นางสาวรัตนา กุมภากูล
85 200101089    นางสาวรัตนา ยศสุธรรม
86 200101090    นางสาวฤดี กรภัสสร
87 200101091    นางสาววชิรญาณ์ สีโทนน้ำคำ
88 200101092    นางสาววดารัตน์ นัยญานนท์
89 200101093    นางสาวศิรประภา หลีจงงิ้ว
90 200101094    นางสาวสุจิรา สาตสิน
91 200101095    นางสาวสุดารัตน์ สมใจ
92 200101096    นางสาวสุพัตรา คิดกล้า
93 200101097    นางสาวสุภาพร ศรีจันทร์
94 200101098    นางสาวสุรภา ศรีนพนันท์
95 200101099    นางสาวสุรีรัตน์ โกพล
96 200101100    นางสาวเสาวภา วิเศษรินทอง
97 200101101    นางสาวเสาวลักษณ์ มาตรา
98 200101102    นางสาวหนึ่งมีนา วันทองสุข
99 200101103    นางสาวอภิรดี ส่งสุข
100 200101104    นางสาวอริสรา ร่มโพธิ์
101 200101105    นางสาวอาทิตตยา พรหมลิ
102 200101106    นางสาวอารยา อุ่นเรือน
103 200101107    นางสาวอุทัยทิพย์ อ่วมแก้ว
104 200101108    นางสาวกนิษฐนาฎ จันทร
105 200101109    นางสาวกุลนิภา วีระชัยรัตนา
106 200101110    นางสาวจุฑามาส เผือกสีบูรณ์
107 200101111    นางสาวชลันธร จันทร์ขำ
108 200101112    นางสาวบุณยธิดา นาคแสง
109 200101113    นางสาวเบญจวรรณ มาหนองหว้า
110 200101114    นางสาวปยุดา พันธ์ศรี
111 200101117    นางสาวพิมพ์มาดา โมกภา
112 200101118    นางสาวมานา เลิศลำยอง
113 200101119    นางสาววรรณวิสา กันยา
114 200101120    นางสาวศศิธร แซ่หลอ
115 200101123    นางสาวสาธิตา เหมโส
116 200101124    นางสาวสายใจ ศรีบุญเรือง
117 200101125    นางสาวสุกัญญา คุ้มปากพิง
118 200101126    นางสาวสุภารัตน์ รักษาสุข
119 200101127    นายอดุลวิทย์ ขุนพระบาท
120 200101128    นางสาวอมรรัตน์ เหระยัง
121 200101129    นางสาวอุบลวรรณ สุลาเลิศ
122 200101130    นางสาวศศิภา จงท่องกลาง
123 200101131    นางสาวกิตติพร บูรณะ
124 200101132    นายปัณณธร ชื่นเมือง
125 200101133    นางสาวณัฐยา ใจนวน
126 200101134    นางสาวจุฑารัตน์ ขันติจิตร
127 200101136    นางสาวธมนวรรณ สิบผุด
128 200101137    นางสาวกัญญาณัฐ ยังปักษี
129 200101139    นางสาวนุรอัยนี ดอเลาะ
130 200101141    นางสาวขวัญฤดี ชาวสวน
131 200101142    นางสาวรัตนาพร เชิงชัยภูมิ
132 200101143    นางสาวสุภานันท์ ไชยชนะ
133 200101144    นางสาวกิติ์สิริรัตน์ บำรุงวงศ์
134 200101145    นางสาวบุญฑริกา บุญยศิริกุล
135 200101146    นางสาววรดา การุญบริรักษ์
136 200101147    นางสาวเกศมณี ยาทองทิพย์
137 200101148    นางสาวจีรานันท์ เพี้ยบุญมาก
138 200101149    นางสาวสะรุตา สุบิน
139 200101150    นางสาวศิรินันท์ เกตุโสระ
140 200101151    นางสาวณิชาภัทร วัลนิภากรณ์
141 200101152    นางสาวกัญญาณัฐ นาคเสน
142 200101153    นางสาวพัณณิตา หลงชล
143 200101154    นางสาวภัทราภรณ์ เสริฐศรี
144 200101155    นายณัฐพนธ์ เพ็ชรกล้า
145 200101156    นายอนุชัย จัดสวย
ชั้นปีที่ 2
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 190101001    นางสาวกัญญารัตน ตามูล
2 190101002    นางสาวกุสุมา บรรดาศักดิ์
3 190101003    นางสาวปิยมา สุขโข
4 190101004    นางสาวพิมลสิริ ทวีพงษ์กุลพัชร
5 190101005    นางสาวภาวิดา เวฬุวะนารักษ์
6 190101006    นางสาวยุทธภาพร เจาะโพ
7 190101007    นางสาวกัญญรัตน์ มุ่งรวยกลาง
8 190101009    นางสาวจิดาภา ไชยสุรินทร์
9 190101010    นางสาวชลิตา มหารักษ์
10 190101011    นางสาวไซนับ สามานุงซา
11 190101012    นางสาวญาณัจฉรา เจนใจ
12 190101013    นางสาวญานิกา แทนคำ
13 190101014    นางสาวฐิติวรดา ลาวัลย์
14 190101015    นางสาวณัฐชริยา มูลมืด
15 190101016    นางสาวณัฐนรี รักชื่อ
16 190101021    นางสาวธันยธร ภูมิฐาน
17 190101022    นางสาวปนัดดา ขระสุ
18 190101024    นางสาวพรชิตา ชื่นชม
19 190101025    นางสาวพรนัชชา ไชยคีรี
20 190101026    นางสาวพัสตราภรณ์ หรเพลิด
21 190101027    นางสาวพิมพ์ลภัส หลิวอุดมสินชัย
22 190101029    นางสาวภัทราภรณ์ จันพิละ
23 190101030    นางสาวมาลิสา พร้อมสมบัติ
24 190101031    นางสาวยลดา ปลื้มจิตร
25 190101032    นางสาวลลิตา ทองโคตร
26 190101033    นางสาววนชพร สีหาบุญจันทร์
27 190101034    นางสาววารุณี สงเศษ
28 190101035    นางสาววิกาวี สุวรรณมาโจ
29 190101037    นางสาวศิรินพร ณรงค์ชัย
30 190101038    นางสาวสกุลรัตน์ จันทะค้อม
31 190101039    นางสาวสุภาวดี มิตรสีดา
32 190101040    นางสาวสุมินตรา กล้าเมืองกลาง
33 190101041    นางสาวอริสรา มานัส
34 190101043    นางสาวอุบลวัลย์ สุขสำราญ
35 190101044    นางสาวชลธิชา เบญจพรรณไพร
36 190101045    นางสาวทิพวรรณ อินทมาตย์
37 190101046    นางสาวนพิน ชูภูษณพงศ์
38 190101047    นางสาวปุ๊เปีย หม่อแลกู่
39 190101049    นางสาวสายธาร เถมินพนา
40 190101050    นางสาวกนกวรรณ สุขมาเพียร
41 190101051    นางสาวกมลรัตน์ โททรัพย์
42 190101052    นางสาวแคทรียา สีนาม
43 190101053    นางสาวจารุนันท์ คล้ายบุญ
44 190101054    นางสาวจิริชุฎา บัญฑิตย์
45 190101055    นางสาวชนม์นิภา จันทนะ
46 190101057    นางสาวญาณีกร พลศิลา
47 190101059    นางสาวณัฏฐนิช แจ่มอำพร
48 190101060    นางสาวณิชกมล สีชื่น
49 190101061    นางสาวดาวพระศุกร์ พลยุทธ
50 190101062    นางสาวธนวรรณ เพ็งหนู
51 190101064    นางสาวธิติมา ทัพแสง
52 190101065    นางสาวธิรัฐฐา สุขล้อม
53 190101066    นางสาวนงลักษณ์ กองทองนอก
54 190101068    นายนัทธวัฒน์ สถานสุข
55 190101069    นางสาวนิภาพร ศักดิ์เจริญชัยกุล
56 190101070    นางสาวนิรินทร แปรคันธ์
57 190101071    นางสาวบุญญาลักษณ์ ซิชา
58 190101073    นางสาวปิยกมล รีตานนท์
59 190101074    นางสาวปิยะวรรณ แก้วอ้น
60 190101075    นางสาวพนิดา หวังกำกลาง
61 190101076    นางสาวพร ตาถาด
62 190101078    นางสาวพลาพร ตันเส็ง
63 190101079    นางสาวแพรวพรรณ สุขมอญ
64 190101080    นางสาวยลฑณา ทินกูล
65 190101081    นางสาวยลวดี ไชยนิตย์
66 190101082    นางสาวรัชนีกร กล้าวิเศษ
67 190101083    นางสาวรุ่งทิวา ผิวขาว
68 190101084    นางสาวลักษิกา ศูนย์กลาง
69 190101085    นางสาววธู ภู่ทอง
70 190101086    นางสาววรดา ศิริแวว
71 190101087    นางสาววรรณภา นินหล้า
72 190101088    นางสาววรรณวิสา พรหมทุ่งฆ้อ
73 190101089    นางสาววรารัตน์ หันบัญญัติ
74 190101092    นางสาววิชิตา สีลาเพชร
75 190101093    นางสาววิภาวรรณ เกียรติกังวานกุล
76 190101094    นางสาววีรภา ศิรินาวินวรวิทย์
77 190101095    นางสาวศมาภรณ์ ปานแก้ว
78 190101096    นางสาวศุภรัตน์ ป้องชาดา
79 190101097    นางสาวสตรีรัตน์ ผาสุข
80 190101099    นางสาวสาวิตรี สมานมิตร
81 190101100    นายสิทธิเกียรติ ปิจดี
82 190101101    นางสาวสิริโสภา ดัดถุยาวัตร
83 190101102    นางสาวสุดารัตน์ ศรีถาน
84 190101103    นางสาวสุธาสินี บัวจันทร์
85 190101106    นางสาวอรไพพักตร์ ชมพุก
86 190101107    นางสาวอรวิภา วงค์จันอินทร์
87 190101108    นางสาวอาภรณ์ เจริญสุข
88 190101110    นางสาวอาริสา ประพรม
89 190101112    นางสาวชฎาพร ลักษณียนาวิน
90 190101113    นางสาวธนาพร ไชยรินทร์
91 190101114    นางสาวนงณภัทร รอดเรือง
92 190101116    นางสาวปิยนุช ศรีสว่าง
93 190101118    นางสาวพิชามญชุ์ ชาติเผือก
94 190101119    นางสาวอรปรียา สมาธิ
95 190101120    นางสาวอุมารินทร์ งามเกิด
96 190101121    นางสาวชญานุช จันทร์ดวงศรี
97 190101123    นางสาวดวงฤทัย พรไสย
98 190101124    นางสาวตติยาภรณ์ ศรีคะเรศ
99 190101125    นางสาวนัทธมน ป้อน้อย
100 190101126    นางสาวเนื้อทอง ดอกดวง
101 190101127    นางสาวบุณยานุช แจ่มศรี
102 190101128    นางสาวเปมิกา เชื้อหมอ
103 190101129    นางสาวมนัสนันท์ สุวรรณพฤกษ์
104 190101130    นางสาวรดาศิริ บรรเทิงจิตร
105 190101131    นางสาวศิริวรรณ ลีลา
106 190101132    นางสาวสกิญาภัทร ปลอดโปร่ง
107 190101133    นางสาวสโรชา โล่ห์เพ็ชร์
108 190101134    นางสาวสุกัญญา ส่งเสริม
109 190101135    นางสาวสุธิดา สุวรรณรินทร์
110 190101136    นางสาวอมลรัตน์ วงค์หลอบ
111 190101137    นางสาวกรกมล ยอดมงคล
112 190101138    นางสาวชลณดี พิมพ์นนท์
113 190101139    นางสาวดวงกมล วงศ์งาม
114 190101140    นางสาวธนัญญา วรรณมาสังข์
115 190101141    นางสาวธิญาดา ยุบลไสย
116 190101142    นายธิติวุฒิ บัวถนอม
117 190101143    นางสาวนลิณี จูมศิลป์
118 190101144    นางสาวใบทอง บุตราช
119 190101145    นางสาวปิยะวรรณ ไตรศรี
120 190101146    นางสาวพิชญ์ชิชา อ่อนชัยนพพล
121 190101147    นายพุฒิพงศ์ บุบผาลุน
122 190101148    นางสาวรุ่งอำไพ เข็มศรี
123 190101149    นางสาวลภัสรดา ด้วงพิบูลย์
124 190101150    นางสาววิภาวี รหัทพฤฒิวงศ์
125 190101151    นางสาวศิริวรรณ คนทน
126 190101152    นางสาวสุธากร คงธนสัญญากุล
127 190101153    นางสาวอภิสรา กอสาลี
128 190101154    นางสาวอภิสรา จันทศร
129 190101156    นางสาวกัณฐิกา แสนประสิทธิ์
130 190101157    นางสาวกุลณัฐ บุญพรม
ชั้นปีที่ 3
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 180101004    นางสาวกัลยา แสวงผล
2 180101005    นางสาวเกศษรินทร์ ทัพนม
3 180101008    นางสาวฑิตยา เรืองประทีปวงค์
4 180101013    นายธีธัชนา ถมทอง
5 180101014    นางสาวนฤมล สว่างเถื่อน
6 180101016    นางสาวนะทัสนัน วงศ์ทวี
7 180101017    นางสาวนิศรา ดังกลาง
8 180101018    นางสาวปภาณิน รัตนาวลีพงษ์
9 180101019    นางสาวเพ็ญนภา มาลีประคำ
10 180101021    นางสาวมุทิตา เหล็กเพชร
11 180101022    นางสาวศิริวิมล เพียรเสมอ
12 180101023    นางสาวสุพัฒตรา วงศ์ที
13 180101024    นางสาวสุรพร ลาภผลอุดม
14 180101026    นางสาวอรอุมา มะลัยคำ
15 180101027    นางสาวอัจจิตา เลาหพิสิฐพานิช
16 180101030    นางสาววิยะดา สุริยะเลิศ
17 180101032    นางสาวกมลกานต์ วิเศษโส
18 180101033    นางสาวกรวรรณ อนุสนธิ์
19 180101034    นางสาวกัลยา บุญลา
20 180101035    นางสาวกิตติภรณ์ อุบลโพธิ์
21 180101036    นางสาวจริญา กกแก้ว
22 180101037    นางสาวจันทร์จิราพจนาวรากุล
23 180101039    นางสาวจินตนา จำปา
24 180101040    นางสาวจิรสุตา ใจกล้า
25 180101041    นางสาวจิราภรณ์ แก้วขวาน้อย
26 180101042    นางสาวจุรีพันธ์ เตชะอัศวรักษ์
27 180101043    นางสาวจุฬาลักษณ์ ฝาปาฝา
28 180101044    นางสาวชนิดาภา นะวันรัมย์
29 180101045    นางสาวชุติมา ซื่อสัตย์
30 180101046    นางสาวฐิตาภรณ์ สังขจำเริญ
31 180101047    นางสาวฐิติยา ทรงชัยวรวุฒ
32 180101048    นางสาวณัฐกานต์ สุภาโภชน์
33 180101049    นางสาวณัฐชลากร ฤทธิวงค์
34 180101052    นางสาวณัฐธิกา สุขเจริญ
35 180101054    นางสาวธัญญ์นิศา ดุลย์จิตรัตน์
36 180101055    นางสาวธันยธรณ์ แก้วเหมือน
37 180101056    นางสาวนภเกตน์ โห้สงวน
38 180101058    นางสาวนารีรัตน์ มาเยอะ
39 180101059    นางสาวบุญจิรา โสนาคา
40 180101060    นางสาวปฐมาภรณ์ หุ่นเก่า
41 180101061    นางสาวพนิดา บ้านนาเจริญ
42 180101062    นางสาวพรทิวา ว่องไว
43 180101063    นางสาวพรนัชชา ยมขวัญเมือง
44 180101064    นางสาวพรพิมล คุณน้อย
45 180101065    นางสาวพลอยไพลิน สุปัญญา
46 180101066    นางสาวพัชญา ปานรักษา
47 180101067    นางสาวพัชรพร เชมื่อ
48 180101068    นางสาวพัชรินทร์ ยางธิสาร
49 180101069    นางสาวพิชญา โสรินทร์
50 180101070    นางสาวภัทรธิดา พฤกษ์ยินดี
51 180101071    นางสาวภิฌาฎา แสนรัษฎากร
52 180101072    นางสาวภุมรัตน์ บุญเสริม
53 180101073    นางสาวมะลิวรรณ ทิพย์กัลยากร
54 180101074    นางสาวมัทนียา กัมพูพงศ์
55 180101076    นางสาวโยธกา ใช่ประพันธ์กูล
56 180101077    นางสาวรัศมี ไปป่า
57 180101078    นางสาวรุจิรัตน์ ดอกจันทร์
58 180101079    นางสาวลักษิกา วิเศษเธียรกุล
59 180101080    นางสาวลัดดาวัลย์ ลีพิภพสิทธิโภคิน
60 180101081    นางสาววนิดา ดวงรัศมี
61 180101082    นางสาววรรณพร กลิ่นหอม
62 180101084    นางสาวศรัญญา ศรีสอาด
63 180101086    นางสาวศุภษร บุญมาลี
64 180101087    นางสาวสโรชา หรั่งเจริญ
65 180101089    นางสาวสุขภาวดี ลาภาพันธ์
66 180101090    นางสาวสุชาวดี อาสนะ
67 180101091    นางสาวสุภลักษณ์ หีดนาคราม
68 180101092    นางสาวสุวิภาวรรณ บุญศักดิ์
69 180101093    นางสาวเสาวนีย์ มนัสประจวบโชค
70 180101094    นางสาวหนึ่งฤทัย ชานุวัด
71 180101095    นางสาวอภิญญา นึกชอบ
72 180101096    นางสาวอภิสรา ลิมาพร
73 180101097    นางสาวอรยา สมศรี
74 180101098    นางสาวอรสา สร้างหม้อ
75 180101099    นางสาวอังคณา พรมนาไร่
76 180101100    นางสาวอัญชริกา วงศ์ชัย
77 180101101    นางสาวอัญชลี แป้นสุวรรณ์
78 180101103    นางสาววราลักษณ์ กันตรี
79 180101104    นางสาวสรารัตน์ ธราพงษ์นิวัฒน์
80 180101105    นางสาวจริยา อสิพงษ์
81 180101106    นางสาวชนัดดา แสงจันทร์
82 180101107    นางสาววนิศรา อินไชย
83 180101108    นางสาวเนตรนภา พรฉัยยา
84 180101109    นางสาวพรทิพย์ พรประภา
85 180101110    นางสาวกนกวรรณ เหลื่อมศรี
86 180101111    นางสาวกิติยา ชายจอหอ
87 180101112    นางสาวเก็จมณี ศรีจันทร์
88 180101113    นางสาวเกมมิกา ชูศรีชัย
89 180101114    นางสาวชนิษฐา พ่วงประเสริฐ
90 180101115    นางสาวชมพู่ เจือจันทร์
91 180101117    นางสาวณัฐรดี ศรีอินคำ
92 180101118    นายธัชชัย อุดมธนเลิศ
93 180101119    นางสาวธารารัตน์ มีวงษ์
94 180101120    นางสาวธาริณี ไหวพริบ
95 180101121    นางสาวธีรนุช อภิชาติหิรัญ
96 180101123    นางสาวบุษกร ถาวะละ
97 180101126    นางสาวเปมิกา เพิ่มชีวา
98 180101127    นางสาวพรทิพย์ คะสีทอง
99 180101128    นางสาวพาทินธิดา ขำหินตั้ง
100 180101129    นางสาวรัตนา โจมคำ
101 180101131    นางสาวศศิธร ศรีสร้อย
102 180101132    นางสาวศิริพร มาถาวร
103 180101133    นางสาวศิริวรรณ โคตวิชา
104 180101134    นางสาวสุนทรีย์ มชิโกวา
105 180101136    นางสาวอภิชญา ชอุ้มผล
106 180101137    นางสาวอภิชญา วงศ์วัฒนวิสุทธิ์
107 180101138    นางสาวอรพินท์ หารประทุม
108 180101139    นางสาวอรสา ภูโสภา
109 180101140    นางสาวอัญรดา สามารถ
110 180101143    นางสาวชลลดา พิลาสันต์
111 180101144    นางสาวณัฐชยา มัชปะโม
112 180101145    นางสาวณิชากร แก้วศักดิ์
113 180101146    นางสาวนฤมล นามวงศ์
114 180101147    นางสาวนิรัชราพร รักษา
115 180101148    นางสาวปาริฉัตร พิกุลทอง
116 180101149    นางสาวปิยธิดา โทชัยภูมิ
117 180101151    นางสาวพรรณี ดอยบรรเจิด
118 180101152    นางสาวมัณฑนาภรณ์ วิจิตร์สุขโสภณ
119 180101153    นางสาววราภรณ์ เหล่าออง
120 180101154    นางสาววิลาสินี บุดดีด้วง
121 180101155    นางสาวสวรินทร์ ศิริกำเนิด
122 180101156    นางสาวอธิชา สิทธิเสนา
123 180101157    นางสาวดวงกมล สุวรรณฉาย
124 180101158    นางสาวจิตตราภรณ์ นามหาไชย
125 180101159    นางสาวพรสุดา เทพตีเหล็ก
126 180101160    นางสาวกาญจนา บุญตั้ง
127 180101162    นางสาวสุภัทตรา พระสุนิน
128 180101163    นางสาวเจนจิรา บุญธรรม
129 180101164    นางสาวนรีพร แจ่มจำรัส
ชั้นปีที่ 4
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 150101001    นางสาวกชกร วงศ์วุฑฒิ
2 150101002    นางสาวกมลพรรณ วงศ์ปา
3 150101004    นางสาวกฤษวรรณ ลิ้มศรีสุทธิวงศ์
4 150101005    นางสาวศิวชญา ปิ่นทอง
5 150101007    นางสาวจิตรานุช ศรีเดช
6 150101008    นางสาวจุฑาทิพย์ พงษ์กล้าหาร
7 150101009    นางสาวฉัตรสุดา อุดมก้านตง
8 150101012    นางสาวเฌอวารี เจตวรัญญู
9 150101013    นางสาวญาณิน ตั้งศุภพรชัย
10 150101014    นางสาวญาณิศา ผดุงญาติ
11 150101015    นางสาวฐิตาภรณ์ เทพนอก
12 150101016    นางสาวฑิณัฐชา ชวาลย์นนท์
13 150101018    นางสาวณัฌฐกานต์ แสนสุข
14 150101019    นางสาวณัฏฐพร ช่างต่อ
15 150101020    นายณัฐชัญ จันธิมา
16 150101021    นางสาวณัฐชา สดุดี
17 150101022    นางสาวณัฐฐิญา ธนนท์ธนนันต์
18 150101023    นางสาวต้นรุ้ง คุณชื่น
19 150101024    นางสาวธนพร ทองเต็ม
20 150101025    นางสาวธนาภา กิติรัตน์ตระการ
21 150101026    นายธรรมนูญ ฮวดชัย
22 150101027    นางสาวนพรัตน์ เสือผ่อง
23 150101028    นางสาวนภัสนันท์ บุญมี
24 150101029    นางสาวนภัสสร ยังรอด
25 150101031    นางสาวนริศา บุญประเสริฐ
26 150101033    นางสาวรักวรินทร์ ปิยมั่นคงโรจน์
27 150101034    นางสาวนุสรา ริทู
28 150101035    นางสาวบุณิกา ลิชนะเธียร
29 150101038    นางสาวพยานรัก อินตาวัง
30 150101039    นางสาวพรไพลิน รักสัตย์
31 150101040    นางสาวพฤตยา โกฎแสง
32 150101041    นางสาวพัชรพร เกียรสืบ
33 150101043    นางสาวแพรวพรรณ มาลาพล
34 150101044    นางสาวมธินี เปลี่ยนคำ
35 150101046    นางสาวโยษิตา อุดมศิริกุล
36 150101047    นายรวิพล สุขแท้
37 150101048    นางสาวรวิสรา เตชวิบูลย์ทรัพย์
38 150101049    นางสาวรัชฎาภรณ์ ไชยชนะ
39 150101050    นางสาวรุ่งรชา สังฆราม
40 150101052    นางสาววริสสรา ประทุมทา
41 150101054    นายวัชรธาดา ศรีกมลศิริศักดิ์
42 150101055    นางสาววิสสุตา มุ้ยจีน
43 150101056    นางสาวศศิธร ล้อมจิตร
44 150101057    นางสาวศิริพรรณ มารอด
45 150101058    นางสาวศุภติกาญจน์ วัฒนะอนุรักษ์
46 150101059    นางสาวศุภรดา ศรีคุณ
47 150101060    นางสาวศุภิสรา สมคะเน
48 150101061    นางสาวสรินยา ทรงคาศรี
49 150101062    นางสาวสวรินทร์ วชิรภราดร
50 150101064    นางสาวสิริภรณ์ คงมงคล
51 150101065    นางสาวสุดารัตน์ อุลิศนันท์
52 150101068    นางสาวสุธิมา บุตรสกุล
53 150101069    นางสาวสุธีนี ศรีจามร
54 150101070    นางสาวอนุสรา ศีละวงษ์เสรี
55 150101071    นางสาวอนุสรา สุขสวัสดิ์
56 150101072    นางสาวอภิญญา ฉายแสงรัตน์
57 150101073    นางสาวอรทัย นาคเสน
58 150101074    นางสาวอรประภา ติระ
59 150101075    นางสาวอรพิมล มงคล
60 150101076    นางสาวอรวรา ล้อมวงษ์
61 150101077    นางสาวอริญชย์ พงศ์ทิพย์ฤกษ์
62 150101078    นางสาวอุษาวิภา ประจงมูล
63 150101079    นางสาวกัลยรักษ์ อนุเคราะห์
64 150101080    นางสาวชฎาธาร ขจรเพชร
65 150101081    นายชลธี มะหาจันทร์
66 150101083    นางสาวณัชชุมา มิ่งพฤกษ์
67 150101085    นางสาวนวพร ประยูรเจริญกิจ
68 150101086    นางสาวนัฐฑิณีย์ ผาแก้ว
69 150101087    นางสาวนีรนุช ภูต้องใจ
70 150101088    นางสาวปัณฑารีย์ นาคนัตถ์
71 150101089    นางสาวพรศิริ เจนวรรธนะ
72 150101090    นางสาววสา ลิ้มสุวัฒนกุล
73 150101092    นางสาวสิริลักษณ์ กิมาคม
74 150101093    นางสาวสุกฤตตา ขวัญโต
75 150101095    นางสาวโสรยา รัตนะวัน
76 150101096    นางสาวอรยา ท้วมจันทร์
77 150101097    นางสาวอัจฉราวดี วิบูลย์กุล
78 150101098    นางสาวจตุพร ฝ่ายสกุล
79 150101099    นางสาววิภาวรรณ เหลือสิงกุล
80 150101101    นางสาวศศิณา หล้าสีดา
81 150101102    นางสาวณัฐดา รัศมีมารีย์
82 150101103    นางสาวธนารีย์ นะวัน
83 150101104    นางสาวสวลักษณ์ สาริบุตร
84 150101105    นางสาวรัตนา คามสีดำ
85 150101106    นางสาวไอลดา จิมพา
86 150101107    นางสาวผกามาศ สีดาคุณ
87 150101108    นางสาวพรพนิต รักสัตย์
88 150101110    นางสาวจุฬาพร ทับทิม
89 150101111    นางสาวนลินธรณ์ นิรันดร์อิทธิกุล
90 150101112    นางสาวมนัสชนก ม่วงสุข
91 150101113    นางสาวณัฐพร คนรู้
92 150101114    นางสาวสุทธีรัตน์ คนยัง
93 150101115    นางสาวกุลภรณ์ ภิรมย์เจริญ
94 150101116    นางสาวสุภาวดี พันธ์ส้ม
95 150101117    นางสาวพิธิดา รักษ์ตระกูล
96 150101118    นางสาวพัชราภรณ์ มัจฉาวัง
97 150101119    นางสาวกรชวัลย์ ธิลาว
98 150101121    นางสาวสุดารัตน์ ยอดทองดี
99 150101122    นางสาวอชิรญาณ์ แก้วจันทร์
100 150101123    นางสาวกมลทิพย์ สมานมิตร์
101 150101124    นางสาวอัญชลี แสงสิงห์
102 150101125    นางสาวชนกนันท์ สานเสนาะ
103 150101126    นางสาวทิพย์สุดา พุดพันธ์
104 150101127    นางสาวณัฐชนก โพธิศรี
105 150101128    นางสาวสร้อยสุดา ลักขษร
106 150101130    นางสาววนัชพร ปะระไทย
107 150101131    นางสาวนิภาพร ภูมิโคกรักษ์
108 150101132    นางสาวนุชธิดา หวังโสะ
109 150101134    นางสาวลลิตา จันมี
110 150101135    นางสาวเอื้อขวัญ โชติเจริญไพศาล
111 150101136    นางสาววิไลลักษณ์ วิวัฒนาวิไล
112 150101137    นางสาวอารียา ฉิมงาม
113 140101001    นางสาวกชพร วรรณพราหมณ์
114 140101002    นางสาวกนกวรรณ ตะนนท์
115 140101003    นางสาวกมลลักษณ์ ลิ้มสมบัติตระการ
116 140101004    นางสาวกรองแก้ว โฮมาพันธ์
117 140101005    นางสาวกฤษติญา รักธรรม
118 140101006    นางสาวกาญจนา สุริยะเลิศ
119 140101007    นางสาวกานต์ธัณญา ไชยทิพย์
120 140101008    นางสาวกานต์ธิดา วรปาณิ
121 140101010    นางสาวขวัญมนัส รุ่งอุทัย
122 140101013    นางสาวจิตรนภา ไชยสุวรรณ์
123 140101014    นางสาวจุฑาทิพย์ เปี้ยเรือน
124 140101015    นางสาวจุฑาภรณ์ ครรชิตชัย
125 140101016    นางสาวจุฑามณี พุ่มแสง
126 140101018    นางสาวชัญญานุช ลาเต็บ
127 140101019    นางสาวชานิสรา พนมเริงศักดิ์
128 140101020    นางสาวฐาณัชชา ทองสุวรรณ
129 140101021    นางสาวณัฐพร สีนุชาติ
130 140101022    นางสาวณัฐพร เหลืองวิบูลย์กุล
131 140101023    นางสาวณัฐรินทร์ วุฒิอนันติโชติ
132 140101025    นางสาวธมลวรรณ ธนานุวัฒน์กิจ
133 140101026    นางสาวธัญญารัตน์ ปั้นทอง
134 140101027    นางสาวธันวรัตน์ ทบบัณฑิต
135 140101028    นางสาวนภวรรณ พลอยชื่น
136 140101029    นางสาวนฤมล อารับบี
137 140101030    นางสาวนัฐชารินทร์ โมรา
138 140101031    นางสาวนันทกาญจ์ วุฒิชัยธนากร
139 140101033    นางสาวนิรชรา อุสาพรหม
140 140101034    นางสาวปณิดา ลอยเมฆ
141 140101035    นางสาวปริยานันท์ สีหาบุญจันทร์
142 140101036    นางสาวปาจรีย์ เฉลิมทรัพย์
143 140101037    นางสาวผ่องศรี แสงยาอรุณ
144 140101038    นางสาวพรนภา บุณโยบล
145 140101039    นางสาวพิชชาภา ศุภวรกิตติเดชา
146 140101040    นางสาวพิมลอร ศิริสุวรรณ
147 140101041    นายพุทธิพงศ์ ใจเคย
148 140101042    นางสาวภควดี แก้วคำ
149 140101043    นางสาวภควรรณ จงรตนพรรณ
150 140101044    นางสาวภารดี บังเกิด
151 140101045    นางสาวมาเรียม อัลรุไดนี
152 140101046    นางสาวมินตรา อภิตันตยากร
153 140101047    นางสาวมุกดาพรรณ แหวนอาจ
154 140101048    นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์ศิริ
155 140101049    นางสาวรวิวรรณ แถลงกิจ
156 140101051    นางสาวลัดดาวัลย์ วัดแผ่นลำ
157 140101052    นางสาววรพรรณ ศรีสุข
158 140101053    นางสาววริศรา ศักดิ์สิทธิ์พรชัย
159 140101054    นางสาววริษา ทองทิพย์
160 140101055    นางสาววิจิตรา อุดม
161 140101056    นางสาววชิราภรณ์ บุญแพทย์
162 140101057    นางสาววิไลพร กิจชวาล
163 140101058    นางสาวศรัญญา ประทุมโพธิ์
164 140101060    นางสาวศุภานัน ชูมา
165 140101061    นางสาวสร้อยทิพย์ เกิดนารี
166 140101062    นางสาวสโรชา ฉั่วศรีวงษ์
167 140101063    นางสาวสุดปรารถนา สุริการ
168 140101064    นางสาวสุดารัตน์ วารีเพชร
169 140101065    นางสาวสุพัตรา วรรณาเจริญ
170 140101066    นางสาวสุมิตรา ชัยวันดี
171 140101067    นางสาวหนึ่งฤทัย นาคะสถิตย์
172 140101068    นางสาวอโณชา ศรีวรกุล
173 140101069    นางสาวอนุธิดา สุขมา
174 140101070    นางสาวอมรรัตน์ รุ่งโรจน์ตระกูล
175 140101071    นางสาวอรพรรณ ผลาพฤกษ์
176 140101072    นายอวิรุทธ์ หวานดี
177 140101073    นางสาวอาริสา สุขสำราญ
178 140101074    นางสาวอิสริยา ธนาโรจนศักดิ์
179 140101075    นางสาวไอริน สัจจะเจริญวงศ์
180 140101076    นางสาวเมธาวี ผมงาม
181 140101077    นางสาวสุธาสินี มะลิซ้อน
182 140101078    นางสาวณัฐฐาพร รัศมีมารีย์
183 140101079    นางสาวอริศรา ร่มเย็น
184 140101080    นางสาวบุณยวีร์ หทัยผ่องเพ็ญ
185 140101081    นางสาวสิริยากร ธาราศิลป์
186 140101082    นางสาวกชกานต์ แก่นจำปา
187 140101083    นางสาวชญาฎา อาจแหยม
188 140101084    นางสาวกิติยา ธงศรี
189 140101085    นางสาวจตุภรณ์ พรมภิภักดิ์
190 140101087    นางสาวฉัตริกา พลภูงา
191 140101088    นางสาวชีวรัตน์ ฟองจางวาง
192 140101089    นางสาวณัชชา บุญทอง
193 140101090    นางสาวณัฐริกา จันทราพูน
194 140101091    นางสาวเทวีภร งาสิทธิ์
195 140101092    นางสาวธนัช กลยุทธสกุล
196 140101093    นางสาวพรพิมล ลีนันท์
197 140101094    นางสาวพิกุล สุดงาม
198 140101096    นางสาวเมวิกา ชมภูราษฎร์
199 140101097    นางสาวรัชนีกร เหลาชัย
200 140101098    นางสาวรัษฎากร พามา
201 140101099    นางสาวจักษิณาพัฒน์ พิมพ์บุญ
202 140101100    นายวัชระ สุพิมล
203 140101101    นางสาวศิวพร โยธาทูล
204 140101102    นางสาวสิริลักษณ์ สามัคคี
205 140101103    นางสาวสุธิณี สายยืด
206 140101104    นางสาวสุพรรษา ชาวปัดชา
207 140101106    นางสาวกชพร ผลไม้
208 140101107    นางสาวชฎาภรณ์ พันธ์เจริญ
209 140101108    นางสาวนภัทร เพสย์นิกร
210 140101109    นางสาวนารดา เป็งกันทะ
211 140101110    นางสาวนิตยา ปะภาวะยา
212 140101111    นางสาวนิลาวัณย์ ไชยโคตร
213 140101112    นางสาวเบญจมาภรณ์ ออมสิน
214 140101113    นางสาวปิยะนุช วิศลย์
215 140101114    นางสาวพรลภัส เลี้ยงพรม
216 140101115    นางสาวพฤกษา ตระทอง
217 140101116    นางสาวพิมพ์มาดา พชรปกรณ์ศิลป์
218 140101117    นางสาวมนฤทัย แพร่ศิริพุฒิพงษ์
219 140101118    นางสาวมลฤดี ทองรส
220 140101119    นางสาวมาลินี หนูมา
221 140101120    นางสาวเย็นจิตร ทิมศรี
222 140101121    นางสาวลภัสสินี สาโรวาท
223 140101122    นางสาววาสนา อินลี
224 140101123    นางสาววิภารัตน์ วารินสะอาด
225 140101124    นางสาววิไล กระแสอินทร์
226 140101125    นางสาวศิรินทรา หนูตา
227 140101126    นางสาวสุพัตรา คำนวนพื้น
228 140101127    นางสาวอาภาพร มาก
229 140101128    นางสาวอุรา คำขาว
230 140101129    นางสาวนิตยา ดอยบรรเจิด
231 140101130    นางสาวศิริลักษณ์ ศิริชนะ
232 130101001    นางสาวกชกร กันชัยภูมิ
233 130101002    นางสาวกชพร ไตรภพ
234 130101003    นางสาวกนกวรรณ กิ่งวงศ์ษา
235 130101004    นางสาวกนิษฐา แก้วทอง
236 130101005    นางสาวกฤตติภรณ์ เด่นลำไพ
237 130101006    นางสาวกฤตวรรณ พลราชม
238 130101007    นางสาวกัญญาณี หนูเอียด
239 130101008    นางสาวกิริยา เจริญพร
240 130101009    นางสาวกุลกมล วรรณศรี
241 130101010    นางสาวกุลธิดา เนติวิบูลย์พร
242 130101011    นางสาวขนิษฐา ขุนาพรม
243 130101012    นางสาวขวัญฤทัย ใจคำ
244 130101013    นางสาวแคทรียา ศรีสมุทร
245 130101014    นางสาวจตุพร วิชาเหล็ก
246 130101015    นางจารุณี ฮาชิโมโต้
247 130101016    นางสาวจารุวรรณ มาสอน
248 130101018    นางสาวจิรณีย์ เกษตรสุขใจ
249 130101019    นางสาวจิรากร กอสาลี
250 130101020    นางสาวจิราพร สอนโกษา
251 130101021    นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงดี
252 130101022    นางสาวชนัญชิดา รงค์ทอง
253 130101023    นางสาวชนากานต์ คุณมี
254 130101024    นางชนิกานต์ กล่ำกล่อมจิตร
255 130101025    นางสาวชัชฎาพร หวังอิสลาม
256 130101026    นางสาวณฐิตา พึ่งวรณ์
257 130101027    นางสาวณภัษฐ์ชนก ชินวงศ์
258 130101028    นางสาวณัจฉรียา บรรเทา
259 130101029    นางสาวณัฏฐินี เคยเหล่า
260 130101030    นางสาวณัฐชา คุณาเลิศทรัพย์
261 130101031    นางสาวณัฐธิชา มาดนอก
262 130101032    นางสาวณัฐสุดา แก้วลาด
263 130101033    นางสาวดรุณี หาญกล้า
264 130101035    นางสาวธนารีย์ ธนบวรพล
265 130101037    นางสาวธิดาภรณ์ มาตย์บุญตา
266 130101038    นางสาวธิดารัตน์ งามบุญคำ
267 130101039    นางสาวนงคราญ กอกดวงคำ
268 130101040    นางสาวนริศรา เจริญเนตร
269 130101041    นางสาวนริสา เสือสมิง
270 130101042    นางสาวนวรัตน์ สะตะ
271 130101043    นางสาวนัทสิมา วงศ์ศิริ
272 130101044    นางสาวนิจวรีย์ สุขอนันต์
273 130101045    นางสาวนิตยา บุญแจ้ง
274 130101046    นางสาวเนตรชนก ญาติเสมอ
275 130101047    นางสาว ปัญทิตา ประกอบสุข
276 130101048    นางสาวบัวคำ บุตรมณี
277 130101051    นางสาวปริยาภัสสร์ ศรีไพโรจน์
278 130101052    นางสาวปีมมาลี สีงาม
279 130101053    นางสาวพรชนก มีอินทร์
280 130101054    นางสาวพรเพ็ญ ไกรเจริญ
281 130101055    นางสาวพรสุดา สมคะเณย์
282 130101056    นางสาวพลอยไพลิน สลัดใด
283 130101057    นางสาวพัชรินทร์ ยี่รัมย์
284 130101058    นางสาวพัชรี ศรีน้อย
285 130101059    นางสาวพาวิสา รัตนจินดา
286 130101060    นางสาวพิชชาพร มะริด
287 130101061    นางสาวพิชาพร โรจนวิภาต
288 130101063    นางสาวเพ็ญพักตร์ พันวิลัย
289 130101064    นางสาวภวรัญชน์ เนตรทิพย์
290 130101065    นางสาวภัทริตา เต็มใจ
291 130101067    นางสาวภูษิดา ศรีทน
292 130101068    นางสาวมลิวัลย์ รักฤทธิ์
293 130101069    นางสาว รจนา นารีรัก
294 130101070    นางสาวรัชนีวรรณ ธิโนชัย
295 130101072    นางสาวรุจิรา ศรีลาดี
296 130101074    นางสาวเรวดี แก้วคำ
297 130101075    นางสาวโรจน์พรรณ เขียวสด
298 130101076    นางสาวลลิตา นามชารี
299 130101077    นางสาวลลิตา ยืนยง
300 130101078    นางสาวลักษณพร หล้าแหล่ง
301 130101079    นางสาววรรณฉวี ชินคำ
302 130101080    นางสาววรางค์สิริ บุตรทองทิม
303 130101081    นางสาววัชรีพร พรมพาน
304 130101083    นางสาววันวิสาข์ ปานดวงแก้ว
305 130101084    นางสาววัลลภา วงษ์คำจันทร์
306 130101085    นางสาววาลุณี ลาภขุนทด
307 130101086    นางสาววิจิตรตรา นิระปะกะ
308 130101087    นางสาววิภารัตน์ บุญราช
309 130101088    นางสาววิไลวรรณ จันทร์ปุย
310 130101089    นางสาวศรีสกุล โพธิ
311 130101090    นางสาวศิริวรรณ ภู่สกุลสุข
312 130101092    นางสาวศุภาลักษณ์ ขาวสุข
313 130101093    นางสาวสายฝน จุปะมัดตัง
314 130101094    นางสาวสาวิตรี เมืองแทน
315 130101096    นางสาวสุธีรา ธรรมษา
316 130101097    นางสาวสุพรรษา ดาช่วย
317 130101098    นางสาวสุพัตรา น้อยเหล่า
318 130101099    นางสาวสุพัตรา พวกแสน
319 130101100    นางสาวสุภาวดี เสาวรส
320 130101101    นางสาวแสงอรุณ ธัญญเจริญ
321 130101102    นางสาวหนึ่งฤทัย อุปคิ
322 130101103    นางสาวอนงค์ อัศวพงษ์โชติ
323 130101104    นางสาวอนุชตรา ภูมงคล
324 130101105    นางสาวอนุธิดา วรรณคำ
325 130101106    นางสาวอภิญญา ศกภูเขียว
326 130101107    นางสาว อภิญญา สั่งแสวง
327 130101108    นางสาวอรุณี ไพรเจริญสุข
328 130101109    นางสาวอัจจิมา ชมสุวรรณ
329 130101112    นางสาวอัญมณี แวงมั่ง
330 130101113    นายจักรพันธ์ อุสาพรหม
331 130101114    นายชัยณรงค์ นาคเทศ
332 130101115    นายธเนศพล ป่าธนู
333 130101116    นายภานุวัฒน์ ศิลาคุปต์
334 130101117    นายภีมวัจน์ ขอดคำ
335 130101118    นายยุทธพล นามมุงคุณ
336 130101119    นายศิวพันธุ์ บัวสิงคำ
337 130101120    นายศุภกฤษ แก่นดี
338 130101121    นางสาวดรุณี จำปาพันธ์
339 130101122    นางสาวรัญชนา ไตรพบ
340 130101123    นายปิยะชาติ บุญครอง
341 130101124    นางสาวมุกดา บุญปก
342 130101125    นายวัชรินทร์ วังคีรี
343 130101126    นายนิพนธ์ ปิ่นสันเทียะ
344 130101127    นางสาวดาราวรรณ เชื้อนุ่น
345 130101128    นางสาวพิชญา สิมณี
346 130101129    นางสาวศศิธร วงศ์อนันต์
347 130101130    นางสาวรัตนาพร โพธิ์ภักดี
348 130101132    นางสาวอนงค์นารถ หมั่นหมาย
349 120101001    นางสาวกนกอร อานวุฒิสกุล
350 120101003    นางสาวกมลวรรณ นุสน
351 120101004    นางสาวกรกนก นวตระกูลพิสุทธิ์
352 120101005    นางสาวกัญญารัตน์ ดาบสันเทียะ
353 120101006    นางสาวกัลย์สุดา เฮ้าปาน
354 120101007    นางสาวกัลยา ภูมิฐาน
355 120101009    นางสาวจริยา แก้วชัย
356 120101010    นางสาวจิดาภา บุญยอด
357 120101012    นางสาวจิตรลดา โคตรหาซาว
358 120101013    นางจินตนา พิมพิสาร
359 120101014    นางสาวจุฑาทิพย์ พุ่มงาม
360 120101015    นางสาวจุฑามาศ ทวดอาจ
361 120101016    นางสาวชฎาพร เพ็งนอก
362 120101019    นางสาวชรีรัตน์ ปลื้มจิต
363 120101021    นางสาวฐมศร จำนงบุตร
364 120101022    นางสาวณฐอร รสคง
365 120101023    นางสาวณธรสร ผลทับทิม
366 120101024    นางสาวณัฏฐณิชา เพ็ญสุข
367 120101025    นางสาวณัฐรดาพร ปินตา
368 120101027    นางสาวณัฐิยกานติ์ คนมาก
369 120101028    นางสาวณิชกมล ไทยสนธิ
370 120101030    นางสาวดวงพร รัตนชัยโรจน์
371 120101031    นางสาวดวงฤทัย แซ่ลิ่ม
372 120101032    นางธนารัตน์ จันทร์ใย
373 120101033    นางสาวธัญวรัตม์ ขำรักษ์
374 120101034    นางสาวนพเกล้า โพธิ์คำ
375 120101035    นางสาวนพรัตน์ ต้อยบุญตาม
376 120101036    นางสาวนภัสสร แก้วกร่ำ
377 120101037    นางสาวนริศรา มุ่งหมาย
378 120101038    นางสาวนฤมล ทากิระ
379 120101039    นางสาวนลินพร พรมพาน
380 120101040    นางสาวนัฐกานต์ วรรณปะเก
381 120101041    นางสาวนันท์นภัส เติมตระกูลลักษณ์
382 120101042    นางสาวน้ำฝน ผาดี
383 120101043    นางสาวนุชรี สิงห์ซอม
384 120101045    นางสาวบุศราณี อธิบดี
385 120101046    นางสาวประกายมาศ แก้วประมูล
386 120101047    นางสาวปรีชารัตน์ เกษแก้ว
387 120101048    นางสาวปริญญารัตน์ ใบยา
388 120101050    นางสาวปาริชาติ มูลละ
389 120101051    นางสาวปิยธิดา บุญเสริม
390 120101052    นางสาวปิยภัทร จันชะดา
391 120101053    นางสาวพรทิพย์ ประโยชน์ลา
392 120101054    นางสาวพรทิภา บุญทวี
393 120101056    นางสาวพิชญา ตอลีบี
394 120101057    นางสาวพิมพ์ชนก ทองพรรณ
395 120101058    นางสาวพิมพ์วิภา ลาภทวีชัย
396 120101059    นางสาวเพชรรัตน์ แสนศรี
397 120101060    นางสาวแพทรียา อองภา
398 120101061    นางสาวภวิศา แม้นพยัคฆ์
399 120101062    นางสาวภัทรศยา นนทะกาล
400 120101063    นางสาวภัทรา อุตสาห์
401 120101064    นางสาวภัทราภรณ์ ตั๋นคำ
402 120101065    นางสาวมุกรินทร์ นิลทราช
403 120101066    นางสาวยุพิน แซ่เติ๋น
404 120101068    นางสาวโยทะกา เกษกุล
405 120101069    นางสาวรจนา พรมมี
406 120101070    นางสาวรัชนีกร บุญหนุน
407 120101071    นางสาวรัตติกาล ขวัญเมือง
408 120101072    นางสาวรุ่งฟ้า บุญโสม
409 120101074    นางสาวรุจิรา จันทวี
410 120101075    นางสาวเรณุกา แสงดอกไม้
411 120101076    นางสาวลำเนา แก้วพิภพ
412 120101077    นายวชิรวิชญ์ สิทธิศักดิ์
413 120101078    นางสาววชิราภรณ์ ธิติเมธีศักดิ์
414 120101079    นางสาววนิดา วังศรี
415 120101080    นางสาววรนิษฐา สุขจิต
416 120101081    นางสาววรรณพร แต้ธวัช
417 120101082    นางสาววิชชุดา คำสีแก้ว
418 120101083    นางสาววิชุดา ชิณวงษ์
419 120101084    นางสาววิภาภัค อังกุรวัชร
420 120101085    นางสาววีรญา ทองก่ำ
421 120101086    นางสาวศราวดี บุญชาญชัย
422 120101087    นางสาวศิดาพร สุยะเอ้ย
423 120101088    นางสาวศิริเพ็ญ ปันฉาย
424 120101089    นางสาวศิริรักษ์ ภาคภูมิ
425 120101090    นางสาวศิวพร ดอนมิ่งคุณ
426 120101092    นางสาวสมหญิง ชื่นทรัพย์
427 120101093    นางสาวสริตา ศาสดา
428 120101094    นางสาวสายฝน บุตรพรม
429 120101095    นางสาวสุทธิดา อึกทองจอม
430 120101096    นางสาวสุทธิสาชล โคกม่วง
431 120101097    นางสาวสุนิสา รอดสิน
432 120101098    นางสาวสุพัตรา คัดทะจันทร์
433 120101099    นางสาวสุพัตรา บุญพรม
434 120101100    นางสาวสุพัตรา ลัดกรูด
435 120101101    นางสาวสุภลักษณ์ ธรรมประภาพร
436 120101103    นางสาวสุมาลา ขันติวงษ์
437 120101104    นางสาวสุราวรรณ์ จำปาวงษ์
438 120101105    นางสาวสุรินทร์ทรา ชนะมาร
439 120101106    นางสาวเสาวณี พวงมัชชิมา
440 120101107    นางสาวแสงรวี รัตนากร
441 120101109    นางสาวอภิชญา กุนเกียว
442 120101110    นางสาวอภิญา จันทร์แพง
443 120101111    นางสาวอรณี เรืองเดช
444 120101112    นางสาวอรทัย พุฒผา
445 120101113    นางสาวอสมาภรณ์ สอนง่ายดี
446 120101114    นางสาวอังคณา บุตรกันหา
447 120101115    นางสาวอัจฉราพรรณ เพ็ชรจำนงค์
448 120101117    นายกฤษดา รุ่งอารีย์
449 120101118    นายจีระเดช หวานกระโทก
450 120101120    นายวาทศิลป์ ชิณวงษ์
451 120101121    นางสาวดาวฤดี ศรีคำภา
452 120101122    นางสาววัฒนา พันธ์วิไล
453 120101123    นางสาวกนกวรรณ คนเที่ยง
454 120101125    นางสาวนงคราญ สมีดี
455 120101126    นายสรศักดิ์ พันวงษา
456 120101127    นางสาวอรอุมา ไหลเรี่ย
457 120101128    นางสาวรุ่งทิพย์ วรพิมรัตน์
458 120101130    นางสาวกรรณิกา มั่นคง
459 120101131    นางสาววรัญญา คูนคาม
460 120101132    นางสาววิภารัตน์ พงษ์เจริญ
461 120101133    นางสาวเพ็ญศิริ ประเสริฐเวด
462 120101134    นางสาวสุจิตรา เยาวนารถ
463 110101044    นางสาวพรทิพา เหลาคำควร
464 110101086    นางสาวสรัญญา ชัยชาญรัมย์
465 100101012    นางสาวชัชรี อิ่มลิ้มทาน
466 100101034    นางสาวเบญจวรรณ ว่องไว
467 100101054    นางสาวมาสวิการ์ ผิวพันธุ์
468 100101096    นางสาวอรทัย ชัยหาญ
469 100101116    นางสาวนราดานันท์ ยาวิชัย
470 160101005    นางสาวกาญจนา สุภาสูรย์
471 160101010    นางสาวจณิชตา แก้วคำ
472 160101011    นายจรูญ ลาขุนทด
473 160101020    นางสาวชลธิชา แสนกล้า
474 160101027    นางสาวธิดารัตน์ คัตทะจันทร์
475 160101030    นายนทีกรณ์ กนกหงษ์
476 160101031    นางสาวนพวรรณ แสนสุข
477 160101045    นางสาวพัชชารัศมิ์ กิจพรอนันต์
478 160101051    นางสาวภักดี ธรรมวงค์
479 160101061    นายศรัณย์ สักลอ
480 160101062    นางสาวศรีนภา คำกุณา
481 160101064    นางสาวศุภลักษณ์ ดวงเคน
482 160101066    นางสาวศุลีพร สุพิทักษ์สุข
483 160101067    นางสาวสตรีรัตน์ ขอมอบกลาง
484 160101072    นางสาวสุกัญญา เทียนหลำ
485 160101078    นางสาวอนุสรา กีศรี
486 160101092    นางสาวชนัดฎา ยาปัญยะ
487 160101095    นางสาวชาปนันท์ เบอร์ไธสง
488 160101098    นายณัฐศักดิ์ รวมสุข
489 160101102    นางสาวนายิกา พลไชย
490 160101106    นางสาวปภัสรา สุขศรีพนา
491 160101109    นางสาวพิชญา สายบัวกฎ
492 160101113    นางสาวสรินทร์ทรา แสงเสรีธรรม
493 160101117    นางสาวสุวรรณา แลเช่อ
494 160101121    นางสาวกัญญารัตน์ แก่นอาษา
495 160101122    นางสาวกันต์กมล ไกรนรา
496 160101127    นางสาวจิรัชชยา ใสแสง
497 160101131    นางสาวเจตปรียา คุณุรัตน์
498 160101137    นางสาวนวรัตน์ วงษ์ปาน
499 160101161    นางสาวศิรินันท์ สัญญเดช
500 160101165    นางสาวอรณัฐชา พิลาแดง
501 160101168    นางสาวสมฤทัย ชูพินิจ
502 170101001    นางสาวกนกวรรณ กลิ่นคำดี
503 170101002    นางสาวกนกวรรณ คุณุ
504 170101003    นางสาวกนกวรรณ ผลร้อย
505 170101004    นางสาวกมลพรรณ บรรลุ
506 170101005    นางสาวกันยารัตน์ ยุวบุตร
507 170101006    นางสาวกัลยาณี เรืองไกรสิน
508 170101007    นางสาวกุลธิดา ประทีปคีรี
509 170101008    นางสาวกุลสตรี แซ่เฒ้า
510 170101010    นางสาวเกษริน คำเกิด
511 170101011    นางสาวเกสรา จิรภาธัญกุล
512 170101012    นางสาวแก้วตา นวนทอง
513 170101013    นางสาวขนิษฐา ทิพย์บำหราบ
514 170101014    นางสาวจินตนา กตะศิลา
515 170101015    นางสาวจินตนา สิมมา
516 170101016    นางสาวจีรายา สมเพ็ชร
517 170101017    นางสาวเจนจิรา วันเทวี
518 170101018    นางสาวชนกนันท์ หงษาวงษ์
519 170101020    นางสาวชิดชนก ครองยศ
520 170101021    นางสาวชิดชนก ลี้รักสิทธิ์
521 170101022    นางสาวญาณันธร เดชดอนบม
522 170101024    นางสาวณัฐธยาน์ โนนสระคู
523 170101025    นางสาวดวงใจ รักการดี
524 170101026    นางสาวดารณี ลิ่มมั่น
525 170101027    นางสาวถิรดา ดาวระยิบฟ้า
526 170101028    นางสาวทัศนีย์ สุวรรณโคตร์
527 170101029    นางสาวธัญญพร หลักเมือง
528 170101030    นางสาวธันยชนก เสมอโภค
529 170101031    นางสาวธาราวดี เชื่อมบุญมา
530