รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานปัจฉิมนิเทศน์ 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งหมด 7 คน

คณะจิตวิทยา
ชั้นปีที่ 1
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
ไม่มีนักศึกษาเข้าร่วม
ชั้นปีที่ 2
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
ไม่มีนักศึกษาเข้าร่วม
ชั้นปีที่ 3
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
ไม่มีนักศึกษาเข้าร่วม
ชั้นปีที่ 4
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 160201002    นางสาวกัลยา ฤทธิ์เดช
2 160201004    นางสาวจุฑามาศ คำจริง
3 160201012    นางสาวพรพิมล วงศ์ป้อง
4 160201015    นางสาวมณีรัตน์ คำแสน
5 160201022    นางสาวปดิวรดา ทองจันทร์
6 160201028    นายณัฐชนน สุตัณฑวิบูลย์
7 160201029    นางสาวศุภากร หวัง