รายชื่อผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม งานปัจฉิมนิเทศน์ 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งหมด 239 คน

คณะจิตวิทยา
ชั้นปีที่ 1
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 200201001    นางสาวณัฐธิดา ร่มฟ้าไทย
2 200201002    นายนฤดล เจนกสิกิจ
3 200201003    นางสาวปรียานุช เชอมึกู่
4 200201004    นางสาวจีน ตั้น
5 200201005    นายณคม สุรฤทธิวุฒิ
6 200201006    นายพงษ์พิพัฒน์ พิริยะพงศ์ไพโรจน์
7 200201007    นางสาวเมทิกา พรวโรจนาบุญ
8 200201008    นางสาวกัญญารัตน์ ศิริกุล
9 200201009    นางสาวชัญญพิชญ์ คำบุญมา
10 200201010    นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ พุทธิบรรจง
11 200201011    นางสาวณัฐชยา วงศ์เจริญวุฒิ
12 200201012    นางสาวณัฐธยาน์ สนคะมี
13 200201013    นางสาวดนยา ยิ้มเยื้อน
14 200201014    นายนิธิศ ปัณณ์ชเนศ
15 200201015    นางสาวปุณณดา กวางอุเสน
16 200201016    นางสาวมาริ ฟูจิวาระ
17 200201017    นางสาวยูกิ กิชิโมโต้
18 200201018    นางสาวรัตติกาล อินทรบุญญา
19 200201019    นางสาวสรวีย์ วณิชย์วโรดม
20 200201020    นางสาวสุพรรษา ผลประดิษฐ์
21 200201021    นางสาวกีรติ อาขุศิริ
22 200201022    นางสาวชมพู นรดี
23 200201023    นางสาวณฐเรข์ สุขสวัสดิ์
24 200201024    นางสาวทยิดา มีลือนาม
25 200201025    นางสาวปวีณ์นุช เปี่ยมจริยคุณ
26 200201026    นางสาวปาริชาติ ราชจำนงค์
27 200201027    นางสาวพุธิตา จันทสิงห์
28 200201028    นางสาววิชญาดา เสงี่ยมศักดิ์
29 200201029    นายวิริยะ เสือพัด
30 200201030    นางสาวซารีนา ทองดอเล๊าะ
31 200201031    นางสาวปทิตตา ความเพียร
32 200201032    นางสาวไปรยา ชัยมงคล
33 200201033    นางสาวแก้วเพชรฎา แป้นจันทร์
34 200201034    นางสาวฐปนัท อือตระกูล
35 200201035    นายพงศกร ศรีปริพัฒน์
ชั้นปีที่ 2
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 190201001    นางสาวเจตสุภา วิจิตรวงศ์
2 190201002    นางสาวบงกชธร ตุพิมาย
3 190201003    นางสาวพัชชา เปรมธีรสมบูรณ์
4 190201004    นายวีระชัย เหง้าโพธิ์
5 190201007    นางสาวพิมพ์รพี นิศยันต์
6 190201010    นางสาวณัฐริกา วรวุฒิ ณ.อยุธยา
7 190201011    นางสาวดานิกา เข็มนาค
8 190201012    นางสาวบัณฑิตา โชติรัตน์
9 190201013    นางสาวปณาลี สวนศรี
10 190201014    นางสาวพิมพ์พิศา ตะเพียนทอง
11 190201015    นางสาวแพรทองธาร สุดตะไล
12 190201016    นางสาวอัจฉรา จันทร์เรือง
13 190201017    นางสาวเอลิสสา แจ้งแจ่มกิจ
14 190201019    นางสาวกิตติยา ภูเขาทอง
15 190201021    นางสาวลักษิกา ศรีภักดี
16 190201022    นางสาวธัญพิมล อาจคำ
17 190201023    นางสาวรัญวรินทร์ เกษกัลยารัตน์
18 190201024    นางสาววานา ก้องกิตติ์สกุล
19 190201025    นางสาวสิริยากร ฮวดสุวรรณ์
20 190201026    นางสาวสุภาวดี นวลศรี
21 190201027    นางสาวกมลชนก อร่ามศรี
22 190201028    นางสาวกิญารัตน์ ช่อผูก
23 190201029    นางสาวฐิดาพร สุวรรณแสน
24 190201030    นายธนพัฒน์ วัฒนวงศ์วิสุทธิ์
25 190201031    นางสาวธัญย์ชนก ทองดีนอก
26 190201032    นายพิพัฒน์ สุนทรพจน์
27 190201033    นางสาวศุภลักษณ์ รอดพ้น
28 190201034    นางสาวสายสิรี แสงคร้าม
29 190201035    นางสาวเสาวนีย์ รัตนวรรณี
30 190201036    นางสาวสุภาคินี บุณยรัตพันธุ์
ชั้นปีที่ 3
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 180201005    นางสาว ธิดารัตน์ มีสังข์
2 180201008    นางสาว นฤมล โอสถพรหมมา
3 180201013    นาย พันธวัช จักรกฤษ
4 180201014    นางสาว พิชญา สิทธิเสนา
5 180201017    นางสาว ลักษิกา เผื่อนพินิจ
6 180201019    นางสาว หัสศจี ชาญญาเกียรติ
7 180201021    นางสาว ณัฐภรณ์ กิตติโชติโรจนกุล
8 180201024    นางสาว นริศราพร อินทมาตย์
9 180201027    นางสาว มณฑา เล่าต๋า
10 180201033    นางสาว กมล พิกุลศรี
11 180201034    นางสาว กนกวรรณ ศรีสุขแก้ว
12 180201035    นางสาว ชัญญา ตั้งนิติธรรม
13 180201037    นาย ชุมพล ร่างสง่า
14 180201038    นาย ทรงศักดิ์ ก้อนคำ
15 180201039    นางสาว ธาริณี พิมพาด
16 180201042    นางสาว พรรณพัชร ชวดนุช
17 180201043    นางสาว แพรวพรรณ แซ่หลอ
18 180201044    นาย สิรภพ จันทร์ประทีป
19 180201045    นางสาว อรณี สันตนานนท์
20 180201046    นาย อลงกรณ์ เอี่ยมสะอาด
21 180201047    นาย วรรธนันท์ อธิกรบุญญรัศมิ์
22 180201048    นาย คณุตม์พงศ์ อรมพิทักษ์พันธ์
23 180201001    นายกิ่งสน แซ่ลิ่ม
24 180201003    นางสาวดวงหทัย รื่นทองคำ
25 180201004    นายธรรมรัฐ บริบูรณ์
ชั้นปีที่ 4
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 150201005    นางสาวชนนิกานต์ บัวพันธ์
2 150201007    นางสาวณ.ฤดี วิทพันธ์
3 150201015    นางสาวภิภัฏษร เหยียดกระโทก
4 150201019    นางสาววัศญา ใสสว่าง
5 150201022    นางสาวสุนิสา สุวรรณสน
6 150201027    นายธนภัทร ทองแย้ม
7 150201029    นายฉัตรเฉลิม เทพรัตน์
8 150201030    นางสาวพิมพ์ ระงับภัย
9 150201032    นางสาวลลิดา สารทอง
10 150201033    นางสาวศิรดา อัปมะเย
11 150201034    นางสาวอารีรัตน์ ศรีโปดก
12 150201035    นางสาวจารุชา ยะไวย์
13 150201036    นางสาวปาลิตา ธานี
14 150201037    นางสาวพรณัชชา จันทร์สุพรรณ
15 150201038    นายศุภวิชญ์ วชิรบรรจง
16 150201039    นายโอฬาร นาชัย
17 150201042    นางสาวทิพย์สุภา บุญมั่น
18 150201043    นายอัครภูมิ ฆนวารี
19 150201044    นายชนาธิป ฉายะจินดาวงศ์
20 150201045    นายนพรัตน์ วิจิตรปัญญา
21 150201046    นางสาวคิม บุญทา
22 150201047    นายศิครินทร์ โกสัลล์วัฒนา
23 150201049    นายภูมิรวิชญ์ นพรัตน์พลังกร
24 150201051    นางสาววันวิสา โพธิ์เจริญ
25 150201053    นางสาวศิริวรรณ ภู่สกุลสุข
26 140201002    นายคมศิษฐ์ ลีภักดิ์ปรีดา
27 140201004    นางสาวชุลีพร สกุลวงศาโรจน์
28 140201005    นางสาวณิฏฐา วรดิลก
29 140201006    นางสาวธีร์สุดา วิชชุประภา
30 140201007    นางสาวนันทัชพร คำแสน
31 140201008    นางสาวเบญจมาศ เป๊กต๊ะวงศ์
32 140201009    นางสาวปาณิศา ช่างสมบัติ
33 140201010    นางสาวปาริชาติ บุญสะอาด
34 140201011    นายปิยวัฒน์ วีระนรพานิช
35 140201012    นางสาวผจงศิริ มาตรโคกสูง
36 140201015    นางสาวพรรณสุดาพร คำพิทุม
37 140201016    นางสาวเฟื่องฟ้า มาเยอะ
38 140201017    นายภัทรกร บางทอง
39 140201018    นางสาวภัทรมน เหลืองโพธิ์แมน
40 140201019    นางสาวมณีพร โนนทอง
41 140201020    นางสาวรัชณีวรรณ ตาบุญ
42 140201022    นายสิรนัท ลูกรักษ์
43 140201024    นางสาวเสาวลักษณ์ สุขคำ
44 140201025    นายอัศม์เดช สุขเอม
45 140201026    นางสาวอินทร์ทุอร พันธุ์ชิน
46 140201027    นายชยพล เจริญยิ่ง
47 140201028    นางสาวธันชนก วันลักษณ์
48 140201030    นางสาวธัญญลักษณ์ รัตนวงศ์
49 140201031    นางสาวพูนพิชญ์ เพ็ชรงาม
50 140201032    นางสาวมัทวัน บรรเทิง
51 140201034    นางสาววันเพ็ญ เราะหมัด
52 140201035    นางสาวณิศาภัทร์ ขลุ่ยประเสริฐ
53 130201003    นางสาวฐาณิกาญจน์ พิศิษฐ์กุลสุนทร
54 130201004    นางสาวฐิตาพร เปียสมุทร
55 130201007    นางสาวธิดารัตน์ แซ่เจียง
56 130201011    นางสาวปัญจพร พิทักษ์เกษมจิต
57 130201012    นางสาวพิมพ์นารา ศรีจันทร์
58 130201013    นางสาวเพ็ญนภา สิงห์นาครอง
59 130201014    นางสาวภัทราพร น้อยผาง
60 130201015    นางสาวมาริษา จาวสกุลไชย
61 130201016    นางสาวมิทตรา ลิ้มไพบูลย์
62 130201017    นางสาวเมวดี วาลมุลตรี
63 130201018    นางสาวโยทะกา เย็นสุข
64 130201019    นางสาวลลิตวดี เวทพิเชฐโกศล
65 130201020    นางสาววราภรณ์ พงษ์แก้ว
66 130201021    นางสาววาสนา ปาปะเพ
67 130201022    นางสาววิภาพร อุ่นเจริญกุล
68 130201023    นางสาวสรวงสุดา คณาพิทักษ์รัตนา
69 130201024    นางสาวสิริพรรษา ชิดะ
70 130201029    นางสาวอารียา หวังวิชา
71 130201030    นายฉัฐวุฒิ จารุกุลธวัช
72 130201032    นางสาวอาทิตยา โพธิ์พุ่ม
73 130201033    นางสาวพิชญ์สินี อัศวปยุกต์กุล
74 130204001    นางสาวขนิษฐา เจดีย์แปง
75 130204009    นางสาวหนึ่งฤทัย เอื้อกนกพันธ์
76 120201001    นางสาวกนกวรรณ ทองดี
77 120201003    นางสาวกมลวรรณ แสงแก้ว
78 120201004    นางสาวกาญจนา รัตนะวัน
79 120201005    นางสาวฆีรนี หิรัณย์โภไคย
80 120201006    นางสาวจรัสแสง พันธ์สัมฤทธิ์
81 120201008    นางสาวจิตรลดา จุลสม
82 120201010    นางสาวจีรวรรณ วงศ์คำแสง
83 120201011    นางสาวจุฑามาศ ศิลปพิบูลย์
84 120201012    นางสาวชณภา วิหารพรหม
85 120201013    นางสาวชัญญา ไทยสว่างศรี
86 120201014    นางสาวซูไฮลา สาและ
87 120201017    นางสาวธนพร ธนะ
88 120201020    นางสาวพิมพ์พิศา ไชยคีนี
89 120201021    นางสาวนัฐกาญจน์ ภัควันต์
90 120201022    นางสาวบวรจิต สมฤทธิ์
91 120201024    นางสาวปราณี คำวงค์
92 120201025    นางสาวปรียนันท์ ชัยธรธนาวัฒน์
93 120201026    นางสาวพัชญาภร อัครยศกุล
94 120201027    นางสาวพิมพ์ชนก มงคลกุลสัตย์
95 120201029    นางสาวเมทินี พุ่มไม้
96 120201030    นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง
97 120201032    นางสาวลลิตา ทองคำ
98 120201033    นางสาววนัสดา ชัยเวทย์
99 120201034    นางสาววรรณวิภา โรมพันธ์
100 120201037    นางสาวสกุลรัตน์ หุ่นเล็ก
101 120201038    นางสาวสมฤทัย บุญตา
102 120201041    นางสาวรมิดา ฉวีงามอำไพ
103 120201042    นางสาว พนิตพิชา กาหลง
104 120201043    นางสาวสุจิตรา เหลาทองคำ
105 120201047    นางสาวโสรยา ดีรักษา
106 120201052    นายจิระศักดิ์ สุระขันตี
107 120201053    นายธนัท มโนวลัยเลา
108 120201055    นายปณิธาน อริยะมงคล
109 120201056    นายภาวิน แทนประเสริฐสุข
110 120201058    นาวสาวสุรัสวดี ทานนท์
111 120201059    นางสาวนาริ กีรติสถิตพร
112 120201060    นางสาวพรพิมล เถื่อนแก้วสิงห์
113 120201061    นางสาววรนุช ศรีวิเศษ
114 120201065    นายชาญกิจ จุง
115 120201066    นางสาวพรพิมล คลังน้อย
116 120201067    นางสาวสิริทิพย์ พรมชาติ
117 120201068    นางสาวปนัดดา คงปัญญา
118 120201070    นางสาวธัญญาลักษณ์ สำรวล
119 120201071    นางสาววิมาลา อินทร์ธูป
120 110201054    นายเมืองไท สุนทรพลิน
121 110201064    นายรังสิมันตุ์ ภิญญรัตน์
122 160201003    นางสาวขวัญหทัยลักษ์ บัวบาน
123 160201005    นางสาวชลิลญากรณ์ ถ่อแก้ว
124 160201011    นายปิยะพันธ์ พุ่มคชา
125 160201014    นางสาวภัทรธิดา ตายอด
126 160201025    นางสาวอรณี แสงทองรุ่งเจริญ
127 160201026    นางสาววิลาวรรณ ปี่ไทย
128 160201031    นางสาวถิรดา อัญชลี
129 160201032    นางสาวธนธรณ์ พิพิธกุล
130 160201033    นายธวัชชัย บุญชุ่ม
131 160201035    นายเมธัส นุดมะหมัด
132 160201037    นางสาวกัญญารัตน์ ป้องท้าว
133 160201039    นางสาวทัศนีย์ มองบุญ
134 160201040    นางสาวนภาพร ขำสา
135 160201042    นางสาวสุพัตรา บุญสมัคร
136 170201005    นางสาวกัลยา ปุณณะการี
137 170201008    นายเฉลิมชัย วงศ์สารี
138 170201009    นางสาวชนากานต์ ปรีชามานะเอก
139 170201011    นางสาวเณรี จรุงกลิ่น
140 170201016    นางสาวประภาพินท์ ชัยพร
141 170201017    นางสาวปัญญ์ชลี ชุกานี่
142 170201018    นางสาวพนิดา ชุติโชติพันธ์
143 170201021    นายวินัยศักดิ์ เกษตรสุขใจ
144 170201024    นายศุภเสกช์ รักษาวงศ์
145 170201027    นางสาวอภิญญา บุญรักษาศรี
146 170201028    นางสาวอลิสา ไชยสอน
147 170201030    นายพงศ์ชนก ไชยนุรัตน์
148 170201035    นางสาวศิรภัสสร สุดเจริญ