รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานปัจฉิมนิเทศน์ 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งหมด 1 คน

คณะกายภาพบำบัด
ชั้นปีที่ 1
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 200501011    นางสาวบุญชนิต แซ่โง้ว
ชั้นปีที่ 2
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
ไม่มีนักศึกษาเข้าร่วม
ชั้นปีที่ 3
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
ไม่มีนักศึกษาเข้าร่วม
ชั้นปีที่ 4
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
ไม่มีนักศึกษาเข้าร่วม