รายชื่อผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม งานปัจฉิมนิเทศน์ 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งหมด 274 คน

คณะกายภาพบำบัด
ชั้นปีที่ 1
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 200501001    นายอดิเทพ แก้วเสริมวงศ์
2 200501002    นางสาวอาภัสรา ภิรมย์ไพศาล
3 200501003    นางสาวรัตนวรรณ ชลคีรี
4 200501004    นางสาวศิวพร ทองอุไร
5 200501005    นางสาวสุพรรณษา อาจสมบุญ
6 200501006    นางสาวอุไรวรรณ ประพันธ์
7 200501007    นางสาวจันทริกา ประทุมเทา
8 200501009    นางสาวกาญจนา วลัยวารีพัฒนา
9 200501010    นางสาวเกตุศิณี ปละอุด
10 200501014    นายวรุตม์ วชิโรปกร
11 200501015    นางสาวสุภาวดี สงเคราะห์
12 200501016    นางสาวฮารุกะ เอ็มโมริ
13 200501017    นางสาวพิมทอง นนทนาคร
14 200501019    นางสาวศิโรรัตน์ ปะขะเต
15 200501020    นางสาวสิริกัญญา เช้าวันดี
16 200501021    นางสาวญาณิศา มหานิยม
17 200501022    นางสาวนารีรัตน์ เต็มสุริวงษ์
18 200501023    นางสาวเกศมณี พิมมะศรี
19 200501024    นางสาวศศิธร ไชยเพชร
20 200501025    นายสุมิญชา พลหินลาด
ชั้นปีที่ 2
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 190501002    นางสาวชลธิชา คงมาก
2 190501003    นายตนภัทร นิ่มเล็ก
3 190501004    นางสาวประสิตา ประทุมวัลย์
4 190501006    นางสาวปาลิตา จันทแสงสว่าง
5 190501007    นางสาวอิสรีย์ วรพิทักษานนท์
6 190501008    นางสาวโชติกา ชินประดิษฐสุข
7 190501010    นางสาวกนิษฐา ละแก้ว
8 190501011    นายกฤตภาส คุ้มทวีวุฒิ
9 190501012    นางสาวชนัญญา ลาเต็บ
10 190501013    นางสาวณัฐริตา ท้วมเพ็ง
ชั้นปีที่ 3
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 180501001    นางสาว กฤติยา จำปีทอง
2 180501002    นางสาว ฑิตาวีร์ จันทราสาขา
3 180501005    นางสาว ลักษิกา โตอุรวงศ์
4 180501006    นางสาว สิรีธร ชูเกศ
5 180501008    นางสาว กีรติกร หล้าธนะวุฒิ
6 180501011    นางสาว ณัฐสุดา ผ่องผิว
7 180501014    นางสาว วรรณวิสา อุปฌาย์
8 180501015    นางสาว อรณี บุตรหนัน
9 180501016    นางสาว สุภัสสร ไขระวิ
10 180501018    นางสาว กรภัทร ทิมประเสริฐ
11 180501021    นางสาว ญาณัจฉรา เจนใจ
12 180501022    นาย นันทวัฒน์ เต็มศักดิ์สง่า
13 180501023    นางสาว นิรินทร แปรคันธ์
14 180501026    นาย พงศกร ฝึกหัด
15 180501027    นาย พุทธิชาต ฉัตรชัยสุชา
16 180501028    นางสาวลินดา โมกมัน
ชั้นปีที่ 4
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
1 150501001    นายกฤษฎา หวังดี
2 150501002    นางสาวกุลกันยา เกริกกล้าไตรภพ
3 150501003    นางสาวโชติรส เหรียญสุวรรณ
4 150501010    นางสาวมิลตรา พงษ์สนิท
5 150501014    นางสาวสบันงา วงษ์ฉิม
6 150501016    นางสาวสุฑาทิพย์ อดุลย์รัมย์
7 150501018    นางสาวสุภาพร หมื่อแล
8 150501019    นางสาวอาทิตยา คล้ายแจ้ง
9 150501020    นางสาวกนกวรรณ จำแน่
10 150501022    นางสาวเมธาวี ไชยภูมิ
11 150501023    นายวรพจน์ มีพืชน์
12 150501024    นางสาววัชรีพร โพธิ์นุช
13 150501025    นางสาววิจิตรา จารุเลิศประดิษฐ์
14 150501026    นางสาวพิมลศรี สมณา
15 150501029    นางสาวพชรพร ว่องไว
16 150501030    นางสาววรดา เลิศขจรสิน
17 150501034    นางสาวบัว กลัดไวยเนตร
18 150501038    นางสาวกมลชนก ศิริโวหาร
19 150501042    นางสาวกัลยารัตน์ สอาด
20 150501043    นาย ปิยะโชติ มีวงษ์
21 150501047    นางสาวสุวาลีย์ กลิ่นถือศีล
22 150501048    นางสาวปาริชาต รอบคอบ
23 150501050    นางสาวเพ็ญประภา สุราวิทย์
24 150501051    นางสาวโสมนัส พวงจิตร
25 140501001    นายจักรกฤษณ์ นะพูนรัมย์
26 140501002    นางสาวจุฬาลักษณ์ โพธิ์ศรี
27 140501003    นางสาวช่อลดา โสดา
28 140501005    นายธนภัทร รีเจริญ
29 140501007    นางสาวนภัสวรรณ พิลาสันต์
30 140501008    นางสาวนลินนิภา สุภาสืบ
31 140501010    นายนิติกร บุตรเรือง
32 140501011    นางสาวเบญจวรรณ จันทร์หอมหวล
33 140501012    นางสาวปานไพลิน คนยืน
34 140501013    นางสาวพัชรี ศรีษะบาล
35 140501014    นางสาวพิมพ์วิภา หลวงราช
36 140501015    นางสาวลลิตภัทร พันธุ์เจริญ
37 140501016    นางสาวลลิตา อินทร์สา
38 140501017    นางสาวลัดดาวัลย์ พ่อยันต์
39 140501019    นางสาววาสิตา อุทธิยา
40 140501023    นางสาวสุทธิดา นันตา
41 140501024    นางสาวสุปราณี ประพาลา
42 140501025    นางสาวอทิติยา แร่ถ่าย
43 140501026    นางสาวอรณี ปานุ่ม
44 140501027    นางสาวอลิษา หาเวลี
45 140501028    นางสาวอัฉราพรรณ ฤทธิ์ไธสง
46 140501029    นางสาวอัณศยา ฤทธิรงค์
47 140501031    นางสาวณัฐริกา ขจรเพชร
48 140501032    นางสาวธนพร พึ่งแย้ม
49 140501033    นายธิติพงษ์ ไชยรบ
50 140501035    นางสาวกมลทิพย์ ยางคำ
51 140501037    นางสาวจิราภา แสงศรีจันทร์รัตน์
52 140501038    นางสาวชาลิศา ง้อสุรเชษฐ์
53 140501040    นางสาวธัญญาลักษณ์ พรมสุข
54 140501041    นางสาวนิตยา พลนาคู
55 140501042    นายนิติพัฒน์ พิรยานนท์
56 140501044    นางสาวนุศราพร แซ่ลิ้ม
57 140501045    นายพงศ์ศิริ คำสิงห์
58 140501047    นางสาวมินตรา โลมาศ
59 140501050    นางสาวสุทธิดา อุยะตุง
60 140501051    นางสาวหทัยชนก เนตรแสงศรี
61 140501052    นายหรรษกร สาระพันธุ์
62 140501053    นางสาวอรพรรณ ชูรัตน์
63 130501001    นางสาวกมลทิพย์ กุลโนนแดง
64 130501002    นางสาวกุลิสรา แผ่ตระกูล
65 130501004    นางสาวจิราวรรณ ชูทับทิม
66 130501006    นางสาวชยาภรณ์ สายพม่า
67 130501007    นางสาวชุลีกร บุญเต็ม
68 130501008    นางสาวณัฐนรี อยู่แฮ
69 130501010    นางสาวนภลดา กล้าหาญ
70 130501012    นางสาวนัยนา แสนโกฎ
71 130501014    นางสาวบุษกร พลแสน
72 130501015    นางสาวปริญญาภรณ์ กิ่งไทยสงค์
73 130501016    นางสาวปวีณรัตน์ จิระธนัชพงศ์
74 130501017    นางสาวพนิดา จินตานนท์
75 130501018    นางสาวพัสวี ห่านสุวรรณากร
76 130501020    นางสาวรังสินันท์ สำราญเลิศฤทธิ์
77 130501021    นางสาววรรณิษา พูลสวัสดิ์
78 130501022    นางสาววรรรณา ฝังเงิน
79 130501023    นางสาววันเวลา สวัสดิ์พิบูลย์
80 130501024    นางสาวศิรประภา มณฑา
81 130501025    นางสาวศิริวรรณ สืบโสดา
82 130501026    นางสาวศุภากร ขาวกระโทก
83 130501027    นางสาวสวรส ธินวน
84 130501029    นางสาวสิริพันธ์ จันทวงศ์
85 130501030    นางสาวสิริรัตน์ นกขุนทอง
86 130501031    นางสาวสุดารัตน์ กนกแก้ว
87 130501032    นางสาวสุดารัตน์ คำชาลี
88 130501033    นางสาวสุดารัตน์ งามนาศรี
89 130501036    นางสาวสุทธิพร จริยาวัฒนกุล
90 130501037    นางสาวสุวัจนี มิคผล
91 130501038    นางสาวเสาวลักษ์ หาญชัย
92 130501039    นางสาวอนงค์นาถ วงศ์ไชย
93 130501040    นางสาวอนุภา ทิพย์ยอแล๊ะ
94 130501041    นางสาวอมรรัตน์ อินทรทัต
95 130501042    นางสาวอรชร ศิวะกฤษณะกุล
96 130501046    นางสาวอัจจิมา ปล้องอ้วน
97 130501048    นางสาวอัฐภิญญา โพธิวรากร
98 130501049    นางสาวอารญา มุทุจิตต์
99 130501050    นายจิรวัฒน์ ดวงอินทร์
100 130501051    นายจิรัฎฐ์ โลทะกะ
101 130501053    นายธงทอง เจริญด้วยปัญญา
102 130501054    นายนัสรูดีน สะแต
103 130501055    นายวาทิน บุญประถัมภ์
104 130501057    นายอาวุธ บุตรดีกอง
105 130501058    นางสาวสุจิตรา หิรัญสถิตย์
106 130501059    นางสาวสุธิดา เอกเลิศ
107 130501060    นางสาวสุฑารัตน์ คำบุญเกิด
108 120501001    นางสาวกชกร มาเกตุ
109 120501003    นางสาวจิตินันท์ เอี่ยมประไพ
110 120501004    นางสาวจิราภรณ์ พิศวงปราการ
111 120501005    นางสาวจุไรรัตน์ อบอุ่น
112 120501006    นางสาวเจตนา พิบูลย์วรวงศ์
113 120501007    นางสาวชิตทิพร ทองมั่น
114 120501008    นางสาวณัฐชญา พึ่มกุล
115 120501009    นางสาวดลภา กังวานไชยสิน
116 120501010    นางสาวดวงกมล แพงวงค์
117 120501011    นางสาวทัศนีย์ ศรีสมบัติ
118 120501012    นางสาวนันทนา น้ำกระจาย
119 120501013    นางสาวนิศาชล จิรกิจวัฒนะวงค์
120 120501014    นางสาวปภาวี ภูพิมพ์
121 120501015    นางสาวประภารัตน์ วงเวียน
122 120501017    นางสาวพรรณทิภา พรประเสริฐรักษา
123 120501018    นางสาวพัชรินทร์ พูลเจริญ
124 120501019    นางสาวพิมประไพ ที่รัก
125 120501020    นางสาวพุทธชาด คำมั่ง
126 120501022    นางสาวภัคจิรา อุประ
127 120501023    นางสาวรัตติยาพร หาญมาก
128 120501025    นางสาววรุณยุพา จิตรการณทีกิจ
129 120501026    นางสาววาสนา ภิรมย์คล้อย
130 120501028    นางสาวศิราภรณ์ ด่อนน้อยจริง
131 120501031    นางสาวสรัญญา ทรงเจริญ
132 120501032    นางสาวสิริธิดา ปิงยศ
133 120501033    นางสาวสุจิตรา สดโคกกรวด
134 120501034    นางสาวสุณี พลหงษ์
135 120501035    นางสาวสุทธิดา ปัสสาพันธ์
136 120501036    นางสาวอัจฉรา แสงศรีจันทร์
137 120501038    นายดวงพิชิต สืบสิมมา
138 120501040    นายนิคม ศรีมนตรี
139 120501041    นายนิติพนธ์ หร่ายมณี
140 110501010    นางสาวณิชกานต์ บุตรพรม
141 110501016    นางสาวประภัสสร ข่อยแก้ว
142 110501026    นางสาวมยุรี บริบูรณ์
143 110501027    นางสาวเยาวพา เสาทอง
144 110501029    นางสาววณัฐดา กาใจ
145 110501030    นางสาววรนาถ ฝ่ายเทศ
146 110501031    นางสาววิชชุดา ขานน้ำคำ
147 110501035    นางสาวศศิธร ไชยเพชร
148 110501036    นางสาวศิริพร ฤทธิยา
149 110501039    นางสาวสุชาดา น้อยบุดดี
150 110501040    นางสาวสุชาดี สังฆทิพย์
151 110501041    นางสาวสุปราณี แก้วอุทัศน์
152 110501042    นางสาวสุภัจฉรา ดาวไธสง
153 110501045    นางสาวหทัยรัตน์ ทุมนานอก
154 110501047    นางสาวอภิญญา ปัญญาวุธ
155 110501049    นางสาวอรจิรา สอนดี
156 110501054    นางสาวภัทราภรณ์ สมิทธิ์ธีรกุล
157 100501008    นางสาวณัฐสุดา ติแก้ว
158 100501023    นางสาวพิมพ์พิศา มงคลสารโสภณ
159 100501026    นางสาวรัตนาภรณ์ ราตรีสุข
160 100501033    นางสาวศิริพร คงอินทร์
161 100501050    นางสาวอริตสรา รสทิพย์
162 100501052    นางสาวอังคณา บุญรุ้ง
163 100501054    นางสาวอัจฉรา ทองมนต์
164 90501002    นางสาวคู่ขวัญ ตระการจันทร์
165 90501010    นางสาวเดือนนภา บุญกล้า
166 90501016    นางสาวนิพา เชื้อบริบูรณ์
167 90501042    นางสาวอริยาพร ชมภูจันทร์
168 90501045    นายจิตรทิวัส นามโยธี
169 90501049    นางสาวณัฐวดี แกล้วกล้า
170 160501001    นางสาวเกศราภรณ์ ศรีพวงปาริชาติ
171 160501002    นางสาวขนิษฐา ฝอยทอง
172 160501004    นางสาวชลิตา กิจสวัสดิ์
173 160501006    นางสาวดวงตะวัน แซ่เล้า
174 160501007    นางสาวนันทกร ภักดีธรรม
175 160501008    นางสาวนิศารัตน์ ถาวรศาสนวงศ์
176 160501009    นางสาวพรณารินทร์ ศรีวิเชียร
177 160501012    นางสาวรสสุคนธ์ พรมจันทร์
178 160501013    นางสาวศิริรัตน์ ยอดคำ
179 160501020    นางสาวพัทธ์ธีรา สมเทพ
180 160501022    นางสาวอนงลักษณ์ ณุวงศรี
181 160501026    นางสาวจันทร์ทิพย์ กาบิลพงษ์
182 160501028    นางสาวจุฑารัตน์ จิรกิจสุภานันท์
183 160501029    นายเจ๊ะอาดือนัน ดอเลาะ
184 160501030    นางสาวชลิตา โลพันดุง
185 160501032    นางสาวณัฐสินี ดรุณวรรณพิมล
186 160501036    นางสาวเพ็ญพิสุ ภิรมย์ไพศาล
187 160501037    นางสาวภัทราภรณ์ พิมพ์โสม
188 160501038    นางสาวรมณีนาถ เพ็งจันทร์
189 160501040    นางสาวสุขใจ โชตินิธิชโลทร
190 160501041    นางสาวสุนิตา คงทน
191 160501042    นางสาวสุปราณี ทองบางใบ
192 160501043    นางสาวฐิติมา หลีอินทร์
193 170501001    นางสาวกิตติกา โคตรคำ
194 170501002    นางสาวเจนจิรา ดีเลิศประดิษฐ์
195 170501003    นางสาวชนัญชิดา ไทยชัยธรรม
196 170501005    นางสาวฐิติพร ย่านสากล
197 170501006    นางสาวดวงใจ ชะนะผล
198 170501007    นายธเนศ ยิ้มตระกูล
199 170501008    นายธีราธร เทวรุ่งสัจจา
200 170501011    นางสาวพรนัชชา แตงขำ
201 170501014    นายพิชญะ อุตม์อ่าง
202 170501015    นางสาวภัททิยา เจือบุญ
203 170501016    นางสาวรัชนีกร อุปทุม
204 170501017    นางสาวศรัณย์พร หีตเพ็ง
205 170501022    นางสาวสุธิดา เพชรใจหาญ
206 170501023    นายเสฎฐวุฒิ รักษาวงค์
207 170501024    นางสาวอรอุมา ทองวัน
208 170501025    นางสาวอารยา ปั้นรอบรู้
209 170501028    นางสาวนวพร สุขสุวรรณ
210 170501029    นางสาวพรพิมล ประวัณณา
211 170501032    นางสาวชนานันท์ แดงกระจ่าง
212 170501034    นางสาวชัญญา สิงหรัตน
213 170501035    นางสาวธมนวรรณ กลัดไวยเนตร
214 170501038    นางสาวปริณาห์ ไชยเสนา
215 170501039    นางสาวเปรมสุดา แสงแก้ว
216 170501040    นางสาวพภิสรา ใยบัว
217 170501041    นางสาวพรชิตา มากระดี
218 170501042    นางสาวพัชรา ภู่ระหงษ์
219 170501043    นางสาวพัชรี จันทร์แดง
220 170501044    นางสาวพิชญา มัดหา
221 170501045    นางสาวภาวิณี กุลวงศ์
222 170501046    นางสาวรัตนาภรณ์ อุ่มชื่น
223 170501047    นางสาววรรษชล แดนวงศ์
224 170501049    นางสาวสิริภรณ์ ศิลปี
225 170501050    นางสาวสิโรรัตน์ คงศิลป์
226 170501051    นางสาวสุพรรณี ศรีจำปา
227 170501052    นางสาวอาทิพย์ตยา ทองล้น
228 170501053    นายสัจจา ทองประเสริฐไชย