รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากร สายสนับสนุน
 โครงการ อบรมการใช้งาน Moodle3 (สำหรับอาจารย์คณะกายภาพบำบัด)
สำนักวิชาการและบัณฑิตศึกษา
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100280   ปัทม์ฐมา บุญประเสริฐ
2 100225   นงคราญ วงษ์ศรี
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100447   ธีรณี ลาภธารา
ศูนย์ภาษา
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
เข้าโครงการครบทุกคน
แผนกวิเทศและประชาสัมพันธ์
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
เข้าโครงการครบทุกคน
แผนกทรัพยากรบุคคล
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100580   สุกัญญา รุจิประภากุล
2 100744   เทวิกา แปลงศรี
ศูนย์พัฒนานักศึกษา
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100215   อริสา ภูริวัฒน์
2 100402   อภิญญา อยู่ประเสริฐ
3 100777   ศรีประพร (เซอร์เทแรส เบเนดิกต์) ไชยดวง
สำนักทะเบียนและประมวลผล
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100308   สมฤดี สิงห์ยะบุศย์
2 100417   ศิริวรรณ ล้ำพราย
3 100494   ธิดาภรณ์ เท้าไธสง
4 100644   อรัญญา โสภณพิจิตรไพศาล
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมวิชาการ
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100414   อรวรรณ แพรสุวัฒน์ศิลป์
แผนกวางแผนและพัฒนา
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100662   กันต์สุดา จันทร์แจ่ม
สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100513   สาธกา สามิภักดิ์
2 100411   นารีรัตน์ กิติอาษา
3 100248   อัฐฐาพร นาบุญ
4 100265   จิรพรรณทิพย์ กังสะดาน
5 100692   สุภาวดี ลักษณะโกศัลย์
6 100737   ดารารัตน์ แซ่เตียว
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100558   สรศักดิ์ ศรีสะอาด
2 100642   ประภัสสร สินคงอยู่
3 100651   พิสุทธิ์ รัตนาฤทธิ์นนท์
4 100656   ณรงค์เดช เพ็ชร์ตรา
5 100674   ชัยพิพัฒน์ ช้างเผือกโสภณ
6 100629   ดาริภา ภววงษ์ศักดิ์
7 100735   กิตติธัช วิชัยรัตน์
8 100517   ธัษชนน พลงาม
9 100770   อนุชา อึ้งประเสริฐ
สำนักอธิการบดี
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100668   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
2 100500   กฤษณะ หนอสีหา
3 100637   ชมัยพร จ้อยชะรัด
4 100197   นัยนา จันจิระสกุล
5 9966   หทัยทิพย์ (เซอร์มาร์การิตา) กิจเจริญ
6 100771   กมลวรรณ (เซอร์คริสตอฟ) เภกะนันทน์
แผนกธุรการและสารบรรณ
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100227   สุพรรณี สกุลคช
2 100381   นวภัสภร พลอยบ้านแพ้ว
3 100448   พิมพ์กานต์ นันทนิตติ
4 100499   จักรพันธุ์ จันธานี
5 100084   สุขใจ สุครีวก
6 100368   พงษ์ลัดดา ทรงถ้ำ
7 100646   เพลินทิพย์ หลวงราช
8 100650   สุวกาญจน์ อินประดิษฐ
9 100673   เสาวรส ฤกษ์ธานี
10 100706   ฐิติรัตน์ เดชสิทธิ์ธาวิน
11 100691   กฤษดา สายเสมา
แผนกบัญชีและทรัพย์สิน
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100207   ศรีสมร สินทับ
2 100553   สุธิดา มานะกอบการ
3 100679   พลอยสุดา ไทยเหียม
แผนกอาคารสถานที่และยานพาหนะ
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100478   ศศินิภา ทรงกลิ่น
2 100528   แทน โซ อู
3 100530   ทัน ทัน ฮเต
4 100605   ประยูร เฉี่อยทรัยพ์
5 100606   ประสาน แห่งสูงเนิน
6 100284   นัยนา มานิตย์ศิริกุล
7 100444   ลัดดาวัลย์ แซ่เตียว
8 100665   กาญจนา ทับทิมทอง
9 100635   อนัญญา โตด้วง
10 100681   สมศิริ วงศ์วิวัฒน์ชัย
11 100713   วิไลรัตน์ ทะนุผล
12 100253   สุภาพร กลิ่นขจร
13 100718   ซีซีเรีย
14 100697   วาสนา น่วมรัสมี
15 100734   ภาสกร พูลสุข
16 100746   นพรัตน์ ปุริธรรมเม
17 100747   บุญทำ รักศึกษาการ
18 100751   จารุวรรณ รุ่งสว่าง
19 100472   เชิดชัย มั่งมี
สำนักประกันคุณภาพและควบคุมภายใน
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100095   สุดารัตน์ สุวารี
2 100363   ยลพักตร์ เหลี่ยมสมบัติ
3 100436   ธัญญธร เหล่าประยูร
แผนกงบประมาณและการเงิน
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100616   สตรีรัตน์ เอี่ยมมโน
2 100307   รัชนี สุดเอียด
3 100745   มนัสนันท์ โรจนธรรมเจริญ
สำนักงานสภาวิทยาลัย
อันดับ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามสกุล
1 100388   สาริศ ยิ้มเยื้อน